/ ОИЦ Добрич
Възможностите за финансиране на училищата и детските градини със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове презентира на специална информационна среща под наслов „Европейски средства за образованието” екипът на Областен информационен център-Добрич пред представители на образователни и обучителни институции и организации.

Представят възможности за финансиране на читалища с европейски средства

С бюджет от 14 млн. лв. Оперативна програма „Наука и образование на интелигентен растеж“ 2014-2020 г. ще подпомогне въвеждането на дуалната система на обучение и създаването на тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда.

Допустими кандидати по процедура „Въвеждане на дуална система на обучение (Домино 2)“, която ще стартира през  март 2019 г. ще са професионалните гимназии, които ще получат 100% финансиране, в размер от 200 хил. лв. до 500 хил. лв. Работодателите ще са допустими партньори по процедурата, стана ясно на срещата.

Одобриха проекта за дейността на ОИЦ - Добрич до 2021 година

Чрез планираната през юли 2019 г., процедура „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ учители, директори и други педагогически специалисти ще могат да повишат професионално-педагогическите си компетентности за работа в мултикултурна среда. Специализирани обслужващи звена, висши училища, научни и обучителни организации ще са допустимите кандидати. Финансирането ще е 100%, в границите от 100 хил. лв. до 391 166 лв.

През септември се очаква да стартира прием на проектни предложения по „Професионално образование за успешна реализация на пазара на труда на регионално ниво“, чиято цел е адаптиране на професионалното образование и обучение в съответствие със спецификите и нуждите на пазара на труда. Бюджетът е разпределен по райони на планиране, като за Североизточен район е 1,2 млн. лв. Допустими кандидати са националнопредставителните организации на работниците и служителите и на работодателите.

Висшите училища ще могат да разработят проект по процедурата „Усъвършенстване на системата на висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“, с бюджет от 30 млн. лв. Целта на операцията е да се подобри качеството на висшето образование,да се повиши на квалификацията на персонала ида се подобрят  практическите умения на студентите за работа в реална работна среда.

Експерти от Центъра за развитие на човешките ресурси - София представиха отворените покани за кандидатстване по Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“ в секторите „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Висше образование“ и „Образование за възрастни“ по програма Еразъм+.

ОИЦ представи мерки по оперативните програми - вижте какви са възможностите за 2019 година

В сферата на училищното и професионално образование и образование за възрастни ще се финансират стратегически партньорства за обмен на добри практики и за подкрепа на иновациите. Те ще дадат възможност на организациите да развият и укрепят своя капацитет, да повишават способността си за работа на международно ниво чрез споделяне на идеи, методи и добри практики. Ще се финансират проекти за разработване на интелектуални продукти и разпространение на новаторски или съществуващи иновативни идеи. Партньорствата трябва да включват най-малко три партньорски организации, като максималното финансиране възлиза на 150 000 евро на година.

Чрез проекти заПартньорствата за училищен обмен“ институциите в областта на училищното и предучилищното образование имат възможност за мобилност на учениците и персонала си в чужбина, с което ще увеличат организационния си капацитет и повишат възможностите си за работа по международни проекти. От две до шест училищни институции може да включва стратегическото партньорство, като финансирането е в размер до 16 500 евро на година.

Крайният срок за подаване на проекти по Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“ е 21 март В помощ на потенциалните кандидати, експертите дадоха практически насоки за разработването на успешно проектно предложение и избягване на често срещани  грешки. Обсъдени бяха финансовите изисквания, допустимост на идеите, изпълнение на е дейности и работа с партньори по обявените покани.