/ Община Добричка
Ново оборудване за преодоляване на аварийни ситуации ще бъде осигурено на територията на община Добричка в рамките на съвместен българо-румънски проект, който ще се изпълнява до 2021 година.

Кметства и детски градини от община Добричка кандидатстват за финансиране пред МОСВ

Кметът на община Добричка инж. Тошко Петков подписа в Кълъраш, Румъния договор за финансиране по проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш - Добрич“ по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V–A Румъния - България 2014-2020. Водещ бенефициент по проекта е Община Добричка, в партньорство с Инспектората за извънредни ситуации на окръг Кълъраш.

Целта на проекта е да увеличи трансграничното сътрудничество при управление на извънредните ситуации, чрез закупуване на модерно оборудване за ранно предупреждение и бърза реакция при възникване на извънредна ситуация – електронен стенен екран за Инспектората за извънредни ситуации на окръг Кълъраш, доставяне на оборудване за бърза реакция за смекчаване и предотвратяване на отрицателните последици от бедствия (като наводнения, пожар, бури и др.) в община Добричка.

Община Добричка ще получи оборудване по проект по програма Интеррег

Предвижда се да бъде изготвена обща Стратегия и План за общи действия за реагиране при  различни възможни видове рискови ситуации, срещу наводнения и други природни бедствия. Изпълнението на дейностите по проекта ще подпомогне населението от двата региона да се възползва от защитните мерки в случай на рискови ситуации. Ще бъде създадена мрежа от партньорства между териториалните единици, участващи в дейности за гражданска защита.

Очакван резултат е подобряване на координацията и ефективността на органите в съвместното ранно предупреждение, в съответствие с политиките и насоките на ЕС, информират още от Община Добричка. Общата стойност на проекта е 800 216,17 евро, от които бюджетът на Община Добричка е в размер на 518 237,11 евро. ЕФРР ще финансира 85% от допустимите разходи, а държавните бюджети на България и Румъния и съответните партньори ще осигурят 15% съфинансиране.
 
Дейностите по проекта стартират от днес и ще приключат на 12 март 2021 г.