770 родители вече поискаха еднократна помощ за първокласници
770 родители вече поискаха еднократна помощ за първокласници / Дарик Добрич

770 родители са подали молби декларации за отпускане на еднократна целева помощ за първокласници, информират от Регионалната дирекция за социално подпомагане. Издадените към момента заповеди за отпускане на помощта са 673. Отказите са 9, a в процес на обработка са 88 молби. Към същия период на миналата година подадените молби са били  над 725 броя. Крайният срок за подаване на молби за еднократна помощ за първокласници е 15 октомври.

Размерът на помощта е 250 лева. Право на подпомагането имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Молбите се подават по постоянен адрес, след записване на детето в първи клас. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.