/ www.sdb.bg
Нови проби от морската вода в района на потъналия кораб „Мопанг“ бяха взети вчера от експерти от РИОСВ-Бургас, Басейнова дирекция „Черноморски район“, Регионалната лаборатория на ИАОС в Бургас и РЗИ.

Водолази спряха теча на мазут от „Мопанг“, кризисният щаб очаква оферти за източването на резервоарите

Пробонабирането е извършено в четири пункта: непосредствено над потъналия кораб, до боновото заграждение, на един километър от брега на плаж „Черноморец” и на „Централен плаж Созопол”.

Резултатите се очаква да излязат до 7-8 дни. Анализът на пробите, взети и на 13 август от същите места показват, че непосредствено извън ограждението на разлива и до морския плаж няма замърсяване на морската вода. Потвърждава се локално замърсяване с нефтопродукти единствено в района на разлива над потъналия кораб в акваторията на остров „Св. Иван“. Останалите изследвани показатели са под границата за определяне на метода за изпитване и отговарят на стандартите за качество на околната среда.

Министър Димов за тоновете мазут в морето: Ситуацията е овладяна

Направеното изследване е за наличие на нефтопродукти,
полихлоробифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен, аценафтен, аценафтилен, флуорен, фенантрен, флуорантен, антрацен, нафтален, бензо(а)пирен, бензо(b)флуорантен, бензо(k)флуорантен, бензо(g,h,i) перилен, хризен, бензо(а)атрацен.

Резултатите от изпитването са сравнени с нормите на Наредба Н-4/2012 г. за характеризиране на повърхностните води и Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някой други замърсители.

Във връзка с постъпили сигнали за замърсяване с мазут на неохраняемите морски плажове „Алепу“ и „Корал“ на 20.08.2018 г. РИОСВ – Бургас, съвместно с Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория на ИАОС в Бургас извършиха проверка на морските плажове, който са изключителна държавна собственост. Двата плажа са неохраняеми, за тях няма сключени  концесионни договори за стопанисване и управление през 2018 г.

„Мопанг“ хвърли мазут след 97 години на дъното край Созопол

При извършения от експертите обход и оглед на плажната ивица и морската вода на плаж „Алепу“ в землището на Созопол (от края на плаж „Дюни“ до комплекс „Св. Тома“) не са констатирани мазутни образувания. Водата в проверения участък е с естествен цвят, мирис и без опалесценция на повърхността. По данни на спасителите, както и на плажуващите, мазутни образувания през последните дни не са наблюдавани.

Обходена е цялата плажна ивица на морски плаж „Корал“, в землището с. Лозенец, община Царево. В южната част на плажа в посока с. Лозенец се наблюдават мазутни образувания с размери от 1 до 5 сантиметра.

Морето е било бурно, водата с естествен цвят и мирис, без нефтен филм на повърхността. Не са установени брегови източници на замърсяване. Не може категорично да се установи причината за появата на мазутните образувания. Уведомена е ИА „Морска администрация“.

От Регионалната лаборатория към ИАОС са взети две проби от морската вода за физикохимичен анализ. Тъй като плаж „Корал“ не е отдаден на концесия, директорът на РИОСВ издаде предписание на кмета на Община Царево да предприеме действия за почистването на плажната ивица.