РИОСВ забрани строителство в Иракли
РИОСВ забрани строителство в Иракли / netinfo
Строителството на ваканционното селище в местността Кладери в землището на село Емона се спира. Това гласи заповед на директора на РИОСВ-Бургас. Принудителната мярка към фирмата „Суис пропъртис” ЕООД е до произнасянето на по-горна съдебна инстанция. Спирането e заради жалба и заведено съдебно производство срещу издаденото от РИОСВ решение по оценка за съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на защитена зона „Емине” за опазване на дивите птици и защитена зона „Емине – Иракли” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. Строителните дейности могат да се възобновят след произнасяне на административен съд с окончателен съдебен акт относно постъпилата жалба. За заповедта ще бъдат уведомени възложителя, община Несебър, Областна администрация – Бургас и РДНСК.