От прокуратурата смятат, че КЕВР неправилно е определила новите цени за социално поносими
Софийска градска прокуратура (СГП) протестира решение на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за увеличаването на цените на водата в общините: Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево.

Върховна административна прокуратура (ВАП) изпрати по компетентност на Софийска градска прокуратура (СГП) административна преписка на КЕВР относно нейно решение, с което се одобрява бизнес плана на ВиК - Бургас („В и К“ ЕООД гр. Бургас) за дейността му като оператор за регулаторен период 2022 г. – 2026 г. при прилагане на метода на ценово регулиране „горна граница на цени“.

Манолова поиска преразглеждане на поскъпването на водата с 59% в Бургас

Със същото решение се утвърждават от 01.08.2022 г. цените без ДДС на водоснабдителните и канализационни услуги за 2022 г. и се одобряват цените без ДДС на водоснабдителните и канализационни услуги за 2023 г. – 2026 г.;

Освен това се приема анализ за социалната поносимост на цените на ВиК услугите за всяка година от бизнес плана и се определя стойност на коефициента за подобряване на ефективността Е за всяка година от бизнес плана както и разходи, за които се прилага коефициентът Qp.

Кметът на Бургас обжалва решението за поскъпването на водата в града

На 29.08.2022 г. СГП протестира пред Административен съд София–град решение № БП-Ц-17/29.07.2022 г. на КЕВР, като упражни правомощията си по чл. 127, т. 5 от Конституцията на Република България, респ. чл. 16, ал. 1, т. 1 от Административнопроцесулания кодекс (АПК).

Според СГП решението е незаконосъобразно и е поискана неговата отмяна. Също така СГП е направила особено искане за спиране на предварителното изпълнение на решението на КЕВР, тъй като в противен случай изпълнението на протестираното решение би причинило значителна и труднопоправима имуществена вреда на жители на област Бургас, изразяваща се в заплащане на изключително завишени цени за "ВиК услуги".

СГП е застъпила становище в протеста, че са извършени нарушения, сред които липса на становища за бизнес-плана за периода 2022 г. – 2026 г. от общините от област Бургас.

Сред аргументите на прокуратурата са също така и изискването в бизнес-плановете да има направен технико-икономически анализ на съществуващото положение. От обвинението сочат, че според решението на КЕВР няма направен технико-икономически анализ на състоянието на ВиК Бургас с към текуща дата, вкл. и получените и усвоени средства по Оперативна програма „Околна среда“ по проект „Интегриран воден проект за област Бургас“, и тяхното влияние при изпълнението и определянето на целевите нива на показателите за качество.

Липсват и данни и информация за начина на определяне на размера на общите загуби във водоснабдителната система.

"При определянето на цените на ВиК услугите трябва да се ръководи и от принципите за възстановяването на икономически обоснованите разходи. При определянето на разходите за възнаграждения на персонала на дружеството, съответно осигуровките за тях, както и при определянето на разходите за електрическа енергия, включени в цените на ВиК услугите не е спазен посоченият принцип", гласи още съобщението на прокуратурата.

Разходите за възнаграждения, съответно начислени осигуровки върху тях - числеността на персонала, за който са изчислени не са обвързани с намаляването на броя на потребителите, които ползват съответната услуга, смятат от СГП.

От прокуратурата смятат, че КЕВР неправилно е определила новите цени за социално поносими, като не е ползвала необходимите данни от Националния статистически институт.

Съгласно §1, ал. 1, т. 4 от Допълнителни разпоредби на ЗРВИКУ "социална поносимост на цената на "ВиК услугите"" е налице в случаите, когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м. на едно лице, не надхвърля 2,5 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответния регион.

"Ползваните от КЕВР данни относно доходите на жителите на област Бургас за извършването на анализ на социалната поносимост на цените на "ВиК услугите" са неотносими. Не е ясно как КЕВР е определила средно месечния доход на човек от домакинство за годините: 2022 г.-2026 г.", заявяват още от държавното обвинение.