Микрогрупировки в резерват "Пясъчна лилия"
Микрогрупировки в резерват "Пясъчна лилия" / netinfo
РИОСВ – Бургас започва спешни дейности в поддържан резерват „Пясъчната лилия“ в местността "Каваците" край Созопол. През юли и септември ще се отстраняват неместни и рудерални видове и храстови микрогрупировки, нехарактерни за дюнните природни местообитания, съобщиха екоинспекцията. Ще се извърши цялостна подмяна на оградата и информационните табели.

Ръчното отстраняването на растителността ще се извършва периодично. Пясъчната лилия, която вирее в резервата е многогодишно луковично растение, обитаващо крайбрежни пясъци и дюни. Някои от субпопулациите са многочислени, но като цяло видът в страната е представен от ограничен брой индивиди, поради което е защитен от Закона за биологичното разнообразие и е включен в Червената книга на Република България.

През летните месеци цъфтящите цветове могат да се видят по крайбрежните дюни. Поддържаният резерват „Пясъчната лилия“ е с най-малка площ от всички резервати в страната.