З акта съставиха на ВЕЦ-ове в Пиринско
З акта съставиха на ВЕЦ-ове в Пиринско / netinfo
З акта за нарушения на Закона за водите съставиха инспектори от Басейнова дирекция - Благоевград на собственици на водноелектрически централи в Пиринско.

Установените закононарушения са свързани с водохващанията на ВЕЦ-овете за изпускане на минимален воден отток в реките, уточниха от дирекцията.

Общо 45 инспекции са извършени през август, като освен водохващанията на водните централи са проверявани и водовземните съоръжения за минерални води, съобщи Марта Златкова – говорител на Басейнова дирекция - Блаогевград.

С оглед горещините и маловодието на реките ежедневните проверки на водохващанията на ВЕЦ-овете в региона ще продължат и през септември.

Ще се следи и за наличие на издадени разрешителни за водовземане и ползване на водните обекти по поречията на Струма и Места.