/ ThinkStock/Getty Images
Окръжна прокуратура-Благоевград е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу Ахмед Башев, бивш кмет на Община Гърмен, привлечен към наказателна отговорност за безстопанственост, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура-София.

ГЕРБ сваля доверие от кмета на Гърмен

Обвиняемият Башев, е станал кмет на Община Гърмен след проведените през 1999 г. местни избори. Впоследствие е бил преизбран, като заемал същата длъжност до 2013 г.

На 09 септември 2005 г. в резултат на интензивни валежи върху участък от четвъртокласен път с. Огняново - с. Рибново са се свлекли скални маси и камъни. Пътят станал трудно проходим, а обслужването на жителите на селата Рибново, Осиково и Скребатно силно затруднено.

В качеството си на кмет, той е назначил комисия, която да извърши оглед на място и оценка на щетите, включително да изготви необходимите документи и предложение за изграждане на алтернативен път.

След становището й за наложително изграждане на такъв между селата Рибново, Община Гърмен и Осеново, Община Банско, с дължина от 11 км, било изготвено искане за финансиране.

Спецпрокуратурата обвини кмета на Септември Марин Рачев в безстопанственост

Същото било изпратено до председателя на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерски съвет (по-късно - Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС).

Към него била приложена количествено-стойностна сметка с включени земни и пътни работи (баластрови настилки, водостоци и подпорни стени). Общата й стойност възлизала на 905 425 лева.

Към м. юни 2010 г. размерът на целевите средства, предоставени на Община Гърмен от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерски съвет за изграждане на път от с. Осеново до с. Рибново, бил 17 435 268 лева.

Чрез множество действия и бездействия обвиняемият Башев, в качеството си на длъжностно лице, е осъществил умишлена безстопанственост. Той не положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението и стопанисването на повереното му имущество.

При стартирането на процедурата по изграждане на обекта, обвиняемият подписал договор за строителство, като представител на възложителя община Гърмен, без да е била уговорена цената на включените в предмета на сделката СМР.

Кметът на Костенец Радостин Радев с обвинение за длъжностно присвояване

Обвиняемият Башев допуснал изпълнителят по договорите за строителство и анексите да извършва СМР, без да има издадено разрешение за строеж и сключени договори за авторски надзор/контрол с проектантите. Такова било издадено от областния управител на област Благоевград, едва две години и половина след започване на строителството на обекта.

По време на строителството и с цел избягване на участък, в който не било възможно изграждането на серпентина, по предложение на изпълнителя била извършена „актуализация“ на работния проект.

На свой ред, проектът за промяна не бил разгледан от областния експертен съвет по устройство на територията. На практика никое лице не е контролирало съответствието на извършваното строителство с проектните предвиждания. При това положение обвиняемият Башев подписвал платежни документи за превод на целеви средства за извършени в нарушение на закона СМР.

Арестуваха районен кмет в Пловдив (СНИМКИ)

От страна на бившия кмет на община Гърмен не била създадена нужната организация на работа за осъществяване на ефективен инвеститорски контрол от страна на представителите на възложителя и за своевременен, точен и пълен строителен надзор от избран за това изпълнител.

В пряка връзка с действията и бездействието на обвиняемия Башев, е била причинена значителна щета на стопанството в размер на 3 027 144.37 лева с включен ДДС.

Предстои наказателното производство срещу бившия кмет да продължи в съда.