/ Община Благоевград
Общественият посредник  на Благоевград доц. д-р Валентин Василев обяви приемен ден. Срещите с жителите на община Благоевград ще се провеждат всеки вторник от 13.30 часа до 17.00 часа в стая 410. Всеки гражданин може да осъществи връзка с доц. д-р Валентин Василев и на e-mail адрес: ombudsman_blgd@blgmun.com.

Доцент д-р Валентин Пенчев Василев е Обществен посредник на територията на Община Благоевград, избран на основание чл. 21а, ал. 1 и ал. 4 от ЗМСМА, с  Решение № 61 на Общински съвет-Благоевград на 30 март.

Общественият посредник ще съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация на територията на Община Благоевград. Той ще  извършва проверки по жалби на гражданите или техните организации, които приключват със становище. Освен това, Общественият посредник има право да излиза с мотивирани препоръки и предложения за промяна на съществуващата в общината практика на административното обслужване на гражданите.

Дейността на Обществения посредник е насочена и към подобряване на качеството на административните услуги и повишаване на правната култура на гражданите. Той ще съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация и представя мотивирани предложения за промяна на съществуващата практика на административното обслужване на гражданите.

Жалби и сигнали пред Обществения посредник могат да подават физически лица с постоянен или настоящ адрес на територията на община Благоевград, както и организации, които осъществяват дейността си на територията на община Благоевград.

Правомощията на Обществения посредник не се отнасят до вътрешно служебни отношения на органите на местната власт. Той няма право да се намесва във въпроси, свързани с личния живот на гражданите и в открити съдебни процедури, както и няма право да представлява лицата, които са се обърнали към него за защита пред съд или друга публична институция.