Гоце Делчев ще работи за по-добри условия за публично-частни партньорства
Гоце Делчев ще работи за по-добри условия за публично-частни партньорства / www.tova-e-bulgaria.com
Община Гоце Делчев сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ във връзка с изпълнение на проект "Подобряване на капацитета за публично-частното партньорство", по Оперативна програма Административен капацитет.

Общият бюджет на проекта е 506 076,22лв, като одобреното финансиране е 100% по оперативната програма. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.

Основната цел е да се използват по-ефективно ресурсите на общината, да се повиши административния капацитет в сферата на ПЧП, да се създадат благоприятни условия и прозрачни правила за потенциални партньори и инвеститори.

Проектът е насочен към Общинската администрация и Местната общност – граждани и бизнес организации. В рамките на проекта ще бъдат изследвани реализираните и бъдещи възможности за публично-частни партньорства; ще се прегледат добри европейски практики. Освен това ще се създаде интернет рубрика.

Предстоят и обучения, семинар на тема "ПЧП в община Гоце Делчев", издаване на наръчник и информационни материали.