Галина Захарова
Галина Захарова / БГНЕС
В Годишния доклад за дейността на Върховния касационен съд (ВКС) през 2021 г. се посочва, че за разлика от последните години, когато съществува тенденция за плавно намаляване на делата, през изминалата година се наблюдава обрат, който отново извежда на преден план въпроса за това доколко е приемлив за един върховен съд обемът на делата за разглеждане от касационната инстанция, съобщиха от пресцентъра на съда.

Въпреки по-високия брой на решените дела през годината в сравнение с предходната, увеличаването на делата очаквано води до повишен брой на останалите несвършени дела в края на отчитания период, пише председателят на съда Галина Захарова.

По отношение на кадровата обезпеченост на ВКС, в доклада се подчертава: „Не е пресилено да се каже, че неуспехът на последните проведени конкурси за назначаване на съдии във ВКС нанесе много тежък кадрови удар върху съда“.

По думите на Захарова добрата организация на дейността на Върховния касационен съд е немислима без кадрови ресурс, позволяващ адекватно натоварване, при което съдиите да разполагат с обективни условия за качествено и срочно правораздаване и прецизно изпълнение на останалите задължения и отговорности, които са им вменени. 

„С оглед на голямата отговорност при решаването на делата като последна инстанция адекватното натоварване следва да осигурява на съдиите необходимото време за задълбочена подготовка по делата, за изследване на изменящото се законодателство, за проучване на практиката на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека и като краен резултат – за изготвянето на добре мотивирани съдебни актове, съобразени с правните норми и духа на законите“, се казва в годишния доклад.
БТА