Основни моменти от АCТА
Основни моменти от АCТА / снимка: Reuters

В опит да осветли Търговското споразумение за борба с фалшификациите АКТА (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - АСТА), подписано на 26 януари в Токио от 22 от 27-те страни в ЕС, Европейската комисия разпространи пълния текст на спогодбата.

Документът носи датата 23 август 2011 г. /периодът на лятната ваканция на всички институции в Брюксел и на журналистите, отразяващи дейността на институциите/.

Споразумението се съдържа в 51 страници и е публикувано на български език в публичния регистър на документите на Съвета.

За да влезе в сила, то следва да бъде ратифицирано в подкрепилите го европейски страни, а също и в Австралия, Канада, Япония, Република Корея, Мексико, Мароко, Нова Зеландия, Сингапур, Швейцария и САЩ. Миналата седмица ЕК уточни, че е необходимо документът да бъде ратифициран във всички подписали го държави, за да влезе в сила.

В текста се посочва, че ефективното прилагане на правата върху интелектуалната собственост е от основно значение за поддържането на икономическия растеж във всички сектори на промишлеността и на световно равнище. Пише също, че разпространението на фалшифицирани и пиратски стоки, както и на услуги, с които се разпространява материал с нарушени права върху интелектуалната собственост, вреди на законната търговия и на устойчивото развитие на световната икономика, причинява значителни финансови загуби на носителите на правата и за предприятията, извършващи своята дейност в рамките на закона, като в някои случаи става източник на приходи за организираната престъпност и създава други рискове за обществеността.

Подписалите страни желаят да се борят срещу проблема с нарушаването на правата върху интелектуалната собственост, включително с нарушенията, извършвани в цифрова среда, по-специално по отношение на авторските и сродните им права, по начин, който да гарантира равновесие между правата и интересите на съответните носители на права, доставчици на услуги и ползватели. Те желаят също да насърчават сътрудничеството между различните доставчици на услуги и носители на права, с цел борба срещу нарушенията, извършвани в цифрова среда.

За "стоки с фалшифицирани търговски марки" се определят всякакви стоки, включително опаковки, носещи без разрешение търговска марка, идентична с валидно регистрирана търговска марка във връзка с тези стоки, или която не може да бъде различена по основните си характеристики от подобна търговска марка, и която следователно нарушава правата на притежателя на въпросната търговска марка съгласно правото на държавата, в която се прилагат процедурите. "Стоки, чието авторско право е било обект на пиратство", са които и да е стоки, които са копия, направени без съгласието на носителя на правото или онзи, надлежно упълномощен от носителя на правото в държавата на производство, и които се произвеждат пряко или косвено от определен артикул, при което изготвянето на това копие би представлявало нарушение на авторско право или на свързано с него право, според правото на държавата, в която се прилагат производствата.

Всяка от страните по споразумението осигурява достъп за носителите на правата до граждански производства във връзка с прилагането на всяко право върху интелектуална собственост. Всяка от страните по споразумението следва да предвиди възможността в гражданското производство във връзка с прилагането на права върху интелектуална собственост нейните съдебни органи да разполагат с правомощието да постановят нарушителят, който съзнателно или имайки достатъчно основания да знае за това, е извършил действие, с което са нарушени права, да заплати на носителя на правото обезщетение за вредите в размер, компенсиращ вредата, понесена от носителя на правото в
резултат на нарушението. При определяне размера на вредите, понесени вследствие на дадено нарушение на права върху интелектуална собственост, съдебните органи на дадена страна по споразумението са оправомощени да вземат предвид всякакви законови мерки за компенсации, за които носителят на правата претендира, като те могат да включват пропуснати ползи, възстановяване на стойността на търгуваните в нарушение стоки или услуги, измерена по пазарни цени, или по препоръчителната продажна цена на дребно. Страните по споразумението могат да установят презумпцията, че размерът на ползите се равнява на размера на вредите.

Всяка от страните по споразумението следва да предвиди възможността нейните съдебни органи да разполагат с правомощието да постановят при приключването на гражданското производство във връзка поне с нарушение на авторско или сродните му права или с търговски марки, загубилата правния спор страна да заплати на спечелилата спора страна съдебните разноски или такси и съответните адвокатски хонорари, или всякакви други разноски, съгласно предвиденото в правото на въпросната страна по споразумението. Носителят на правата може да поиска информация за всеки, участвал в който и да е аспект на нарушението или предполагаемото нарушение и относно средствата за производство или каналите за разпространение на създадените в нарушение или в предполагаемо нарушение стоки или услуги, включително установяването на самоличността на трети лица, за които се твърди, че са замесени в производството и разпространението на такива стоки или услуги.

Носител на права да може да поиска от компетентните органи да спрат освобождаването /от митница/ на съмнителни стоки, а всяка страна по споразумението може да приема или поддържа процедури по отношение на съмнителни стоки, които са транзитно преминаващи или са в друг обхват на митническия контрол. Всяка от страните по споразумението приема или поддържа процедури, съгласно които нейните компетентни органи да могат да определят "в рамките на разумен срок" дали съмнителните стоки нарушават права върху интелектуална собственост.

Дадена страна по споразумението може да предвиди наказателни производства и наказания за неразрешеното копиране на кинематографски произведения при прожектиране в зала за представяне на филми, достъпна публично. Страна по споразумението, която е предвидила наказателни производства и наказания за тези деяния, гарантира наличието на наказателна отговорност за помагачество и подбудителство в своето право, без такава отговорност да засяга гражданите, извършили престъпните деяния. За фирмите нарушители се предвиждат лишаване от свобода и/или глоби, достатъчно големи, за да послужат като възпиращо средство за извършването на бъдещи нарушения.

Предвижда се възможност за изземването на стоки с предполагаемо фалшифицирана търговска марка или на стоки, чието авторско право е било обект на пиратство, свързаните с това материали и средства, използвани при извършването на предполагаемото деяние, писмени доказателства, свързани с предполагаемото деяние, както и активите, получени в резултат на действието, с което са нарушени права, или придобити пряко или косвено чрез него.

Страна по споразумението може да предвиди компетентните й органи да разполагат с правомощието да разпоредят на доставчик на онлайн услуги да предостави незабавно на носителя на правата информация, достатъчна за установяването самоличността на абонат, чийто достъп се предполага, че е бил използван за извършването на нарушение, когато носителят на правата е подал юридически допустима жалба.

В преговорите за сключване на споразумението са участвали Австралия, Австрия, Белгия, България, Дания, Естония, Европейският съюз, Нова Зеландия, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипър, Република Корея, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Мароко, Мексико, Холандия, Великобритания, Полша, Португалия, Румъния, Сингапур, Словакия, Словения, САЩ, Унгария, Финландия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция и Япония.(БТА)