Как ще гласуваме на парламентарните избори?

Как ще гласуваме на парламентарните избори?
Как ще гласуваме на парламентарните избори? / снимка: Sofia Photo Agency, архив

На 12 май тази година в страната ни се провежда парламентарен вот. Изборите се произвеждат въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване, като всеки избирател има право на един глас.

За провеждане на избори за народни представители територията на страната се разделя на 31 многомандатни изборни района, в това число три в област София-град и два в област Пловдив. Останалите изборни райони съвпадат с границите на областите.
Наименованията, границите и номерацията на изборните райони се определят от президeнта, а броя на мандатите се определя от в зависимост от броя на населението по данни, предоставени от Националния статистически институт на база резултатите от последното преброяване на населението.

Право да избират народни представители имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Изборите за народни представители се произвеждат по пропорционална изборна система с партии, коалиции от партии и независими кандидати.

Изборите се провеждат в неделя. Изборният ден започва в 7.00 часа и завършва в 20.00 часа.

Избирателни списъци

Избирателните списъци се съставят от общинските администрации по населените места, в които се води регистър на населението. Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък по постоянен адрес. Списъците се съставят поотделно за всяка избирателна секция.  Избирателните списъци се обявяват от общинските администрации не по-късно от 40 дни преди изборния ден на видно място в района на съответната избирателна секция.

В избирателните списъци се дописват имената на хората, които имат право да гласуват в съответната секция, но са пропуснати. Дописването по се извършва по искане на избирателя към съответната общинска администрация до предаването на списъците на секционните избирателни комисии или в изборния ден от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до общинската администрация по настоящия адрес на човека и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис.

От избирателните списъци се заличават имената на хората, които до изборния ден са загубили правото си да избират или са починали. От списъците се заличават и хората, които към изборния ден изтърпяват наказание лишаване от свобода, като това се прави от Главна дирекция ГРАО към МРРБ след подадена информация от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието

От избирателните списъци се заличават имената на хората с право на глас, които са заминали извън България не по-малко от два месеца преди изборния ден и не са се завърнали до предаването на списъците на секционните избирателни комисии. Заличаването става по заявление на напусналите страната или служебно по данни, предоставени от Министерството на вътрешните работи. Когато съответно човекът се е върнал  в страната след изготвяне на избирателния списък, той може да се впише отново в него, като подаде заявление съответно до общинската администрация до подаване на избирателния списък в СИК или в деня на изборите при представяне на съответните документи в комисията.

Българските граждани, живеещи извън България, които се намират в страната в изборния ден, могат да гласуват по постоянния си адрес. Когато тези хора са били заличени от избирателните списъци, те се вписват в списъците по тяхно искане отобщинските администрации до предаването на списъците на секционните избирателни комисии или в изборния ден - от секционната избирателна комисия, след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

При парламентарни избори списъците на хората, заявили желание да гласуват извън страната, се съставят от дипломатическите и консулски представителства на България. Хората трябва да изразят желанието си да гласуват не по-късно от 30 дни преди изборния ден чрез подписано заявление до консулската служба или чрез интернет страницата на Централната избирателна комисия.


Бюлетини

Гласуването за народни представители се извършва с обща бюлетина по образец, утвърден от ЦИК. Тя е бяла и непрозрачна.

Бюлетините съдържат:
- наименованието и номера на изборния район;
- пълното и/или съкратено наименование на партията или коалицията от партии, посочено в заявлението й за регистрация, или наименованието на инициативния комитет, като абревиатурата за партия се изписва с "ПП", за коалиция от партии - с "КП", а за инициативен комитет - с "ИК";
- квадратче за поставяне на знак "X", отразяващ волята на избирателя, в което е изписан поредният номер на партията, коалицията от партии или независимия кандидат;
- имената на кандидатите, заемащи първите три места в кандидатската листа на партията или коалицията от партии или името на независимия кандидат.

Редовете на отделните партии, коалиции от партии и независими кандидати се отделят един от друг с празен ред и плътна черна хоризонтална линия.

Поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите от партии се определят от Централната избирателна комисия чрез жребий. Определеният номер е еднакъв за цялата страна и за гласуването извън страната. Номерата на независимите кандидати следват номерата в бюлетината на партиите и коалициите от партии съгласно поредността на регистрацията на независимия кандидат от районната избирателна комисия. След имената на независимия кандидат се изписва означението "независим".
В бюлетината за гласуване извън страната наименованието и номерът на изборния район се заместват с текста "Бюлетина за гласуване извън страната". Извън страната се гласува само с бюлетина за партии и коалиции от партии, която не съдържа  имената на кандидатите, заемащи първите три места в кандидатската листа на партията или коалицията от партии или името на независимия кандидат.

На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна избирателна комисия.

Когато партия или коалиция от партии не е регистрирала кандидатска листа в съответния изборен район, в бюлетината не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред.

Гласуване

Гласуването се извършва по избирателни секции в предназначени за тази цел изборни помещения, в които има кабини за гласуване. Пред изборното помещение се поставят образци на бюлетините за гласуване, а при избори за народни представители пълните кандидатски листи на партиите и коалициите от партии. В изборното помещение се поставят кабини за гласуване така, че да се осигури тайната на гласуването. Пред изборното помещение и в кабините за гласуване се поставя табло, на което с големи букви е указано, че избирателят може да изрази своя вот само със знак "Х", поставен с химикал, пишещ със син цвят.  Избирателните урни са прозрачни и се запечатват с печат.

Документи

Избирателите удостоверяват самоличността си пред председателя или член на комисията, определен с нейно решение преди откриването на изборния ден, с лична карта или личен (зелен) паспорт за хората родени до 1931 година. В случаите, когато съответният документ е с изтекъл срок, повреден, унищожен, изгубен, откраднат или в процес на издаване, избирателят се допуска до гласуване, ако представи удостоверение за издаване на лични документи.

Избирателите, които гласуват извън страната, удостоверяват самоличността си с паспорт, лична карта или военна карта съгласно Закона за българските лични документи. В случай че срокът за валидност на паспорта или личната карта на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на България, че е подал заявление за издаване на нов паспорт или лична карта.

Начин на гласуване

При произвеждане на избори за народни представители избирателят получава от член на секционната избирателна комисия бюлетина, която се подпечатва с печата на комисията в момента на получаването й. След това избирателят отива в кабината да гласува.

В кабината може да се намира само един избирател.

Избирателят гласува, като поставя знак "Х" с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето пред наименованието на избраната от него партия, коалиция от партии или инициативен комитет, който изразява по еднозначен начин неговия вот.

След това сгъва бюлетината по начин, непозволяващ да се вижда отбелязаното маркиране.

След като излезе от кабината дава сгънатата бюлетина на член на комисията, който я подпечатва повторно с печата на комисията и след това избирателят пуска сгънатата бюлетина в избирателната урна и се подписва в избирателния списък.

След гласуването далият вота си получава обратно документите си и напуска помещението.

Вписването в бюлетината на специални символи, като букви, цифри или други знаци, правят гласа недействителен.

Не се разрешава присъствие на други хора, освен гласуващи в момента избиратели, на разстояние по-малко от три метра от кабината за гласуване, когато в нея има избирател.


Забранява се:

- предварителното раздаване на изборни книжа и материали.
- изнасянето на избирателните урни, избирателните списъци, бюлетините и пликовете извън изборното помещение след приемането им от секционната избирателна комисия в предизборния ден, по време на гласуването и преброяването на гласовете;
- изнасянето на бюлетини от избиратели извън изборното помещение;
- гласуване извън изборното помещение освен когато то се осъществява с подвижна урна по реда, определен от Изборния кодекс;
- след попълване на бюлетината и преди пускането й в избирателната урна избирателят да разгъва бюлетината по начин, позволяващ да се види отбелязаното маркиране за партия, коалиция от партии или инициативен комитет. При нарушаване на забраната комисията обявява бюлетината за недействителна, тя се брои за такава и се унищожава със съответния надпис. Избирателят не се допуска повторно до гласуване;
- използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване. При нарушаване на забраната комисията обявява бюлетината за недействителна, тя се брои за такава и се унищожава със съответния надпис. Избирателят не се допуска повторно до гласуване.

Изборен процес

Избирателите гласуват от 7.00 часа до 20.00 часа. Извън страната изборният ден започва в 7.00 часа местно време и приключва в 20.00 часа местно време. Когато в 20.00 часа пред изборното помещение има негласували избиратели, от представители на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност.
Негласувалите избиратели предават документите си за самоличност на комисията  и само те се допускат до гласуване след 20.00 часа, но не по-късно от 21.00 часа.
Секционната избирателна комисия може да преустанови гласуването, когато са налице съществени нарушения на изборния процес. След тяхното отстраняване гласуването продължава. Решението за преустановяване на гласуването се съобщава незабавно на ЦИК чрез районната избирателна комисия.

В изборното помещение не се допускат лица с поведение, накърняващо добрите нрави, както и лица, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите. В изборното помещение не се допускат въоръжени хора.

Повече подробности за списъците, реда за гласуване и изборния процес

вижте в Изборния кодекс