За една година - местата в детските ясли у нас се увеличават едва с 1%, съобщи НСИ. 

От данните става ясно, че към 31 декември 2022 година в страната работят 835 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 33 193 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли се увеличава с 337, или с 1 на сто, съобщи Националният статистически институт.

В градовете детските ясли са 726 с 30 968 места, а в селата - 109 с 2225 места. В сравнение с предходната година местата в детски ясли в градовете се увеличават с 1 на сто, а тези в селата - с 1,6 на сто.

Към края на миналата година осигуреността с места общо за страната е 19,5 на сто, като най-висока е в областите Габрово (29,4 на сто), Плевен (26,7 на сто) и Благоевград (25,3 на сто).

Колко са свободните места за прием в първа група на детските градини в Пловдив

Оказва се, че през миналата година в детски ясли са постъпили 29 080 деца, което е с 1127, или с 4 на сто повече в сравнение с предходната година. 

В края на 2022 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, общо за страната е 17,9 на сто. Най-висок е показателят за областите:
  • Габрово (23,4 на сто),
  • Плевен (22,6 на сто) 
  • София (столица) (21,9 на сто).

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст през 2022 г. се запазва без изменение. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст - 81,5 на сто, а най-малък - на децата на възраст до 1 година - 0,04 на сто.

Към 31 декември 2022 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли работят 7942 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 3675, като 93,4 на сто от тях са медицински сестри.