/ Марио Александров
Днес честваме Световния ден на влажните зони! Той се отбелязва ежегодно с цел повишаване на осведомеността на широката публика за значението на влажните зони, напомниха в своята фейсбук страница от столичния зоопарк. 

Софийски зоопарк
Марио Александров

Екосистемите на влажните зони са изключително богати на биологично разнообразие и с най-голямо разнообразие на растителни и животински видове.

Софийски зоопарк
Марио Александров

Много видове растения и животни са напълно зависими от влажните зони – сладководни видове риби, земноводни и влечуги, мигриращи или постоянно обитаващи тези места птици, ендемични видове растения и животни.Влажните зони са важни, защото:

Блатната растителност филтрира замърсителите във водата;

Осигуряват поминък за местното население и спомагат за изхранването на планетата;

Торфищата съхраняват 30% от наземния въглерод.

Софийски зоопарк
Марио Александров

"Но влажните зони са в опасност!", предупреждават от столичния зоопарк. 

35% са изчезнали от 70-те години насам поради отводняване и пресушаване за селско стопанство или строителство; замърсяване; климатични промени и др.;

Между 1970 г. и 2014 г. популациите на риби, птици, бозайници, земноводни и влечуги намаляват с 60%;

Софийски зоопарк
Марио Александров

25% от видовете на влажните зони са застрашени от изчезване.

Конвенцията за влажните зони, известна като Рамсарска конвенция, обхваща 2300 влажни зони и цели съвместно сътрудничество между държавите и опазването на тези ценни екосистеми!

Софийски зоопарк
Марио Александров

Езерото в Софийския зоопарк е не само дом на различни видове птици, но и притегателно място за диви такива, като например патици и чапли!

Софийски зоопарк
Марио Александров