съд
съд / Istock
Върховният административен съд (ВАС) образува дело за тълкуване на следния въпрос: „Приложима ли е разпоредбата  от Закона за местното самоуправление и местната администрация в хипотеза, при която по време на упражняван мандат от кмет е влязъл в сила акт, с който е установен конфликт на интереси, но за нарушение, извършено по време на предходен мандат на кмета?“. Това информираха от пресцентъра на съда.

Тълкувателното дело се образува след постъпили в Звеното за анализи и тълкувателна дейност на ВАС данни за противоречива практика при тълкуване и прилагане на разпоредбата на чл. 42, ал.1 я т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

В действителност са налице само две противоречащи си съдебни решения (№2025 от 2020 г. и № 4496 от 2022 г.), но поради това че правният спор има широк обществен отзвук, свързан е със засягане на важни обществени интереси, се предлага тълкуване по този въпрос, уточняват от съда.

За докладчици по тълкувателното дело са определени съдиите Иван Раденков и Пламен Петрунов.