Държавен фонд Земеделие
Държавен фонд Земеделие / БГНЕС, архив
Тричленен състав на Върховния административен съд обяви за нищожна Методика за определяне на санкции във връзка с нарушения, установени по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съобщиха от съда.

МЗХГ: През 2019 г. най-големи разминавания след проверки има в Хасково, Пловдив, Плевен и Благоевград

Основанието е, че изпълнителният директор на ДФ „Земеделие", утвърдил оспорената методика, не е овластен нито от конституцията, нито от закон да издава нормативни административни актове. Същият е действал като административен орган с властнически правомощия без изискуемата, в тази връзка, компетентост. Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за нормативните актове, нормативни актове могат да издават само органите, предвидени от Конституцията, или от закон. Методиката не е обнародвана и в Държавен вестник.

Решението по делото може да се обжалва пред петчленен състав на ВАС.