/ iStock/Getty Images
Учебната 2022/2023 година е първата, в която ще се осъществи пълният цикъл на работата на Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО).

"Преди да изтече този срок трудно ще бъдат отчетени резултатите и не е възможно да бъде направен обективен анализ на работата на системата", каза служебният министър на образованието и науката проф. Сашо Пенов в отговор на парламентарен въпрос от народния представител Ирена Анастасова, свързан с проблеми при функционирането на Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование.

От януари 2022 г. стартира Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование, като през януари, февруари и март бяха констатирани редица проблеми, които поетапно бяха отстранявани, каза Ирена Анастасова. Тя добави, че от срещите и разговорите й с учители и директори през последните седмици в страната, и особено при подготовката на новата учебна година, и отразяването на цялата необходима информация в системата, е станало ясно, че проблемите при функционирането на НЕИСПУО се задълбочават и са изключително сериозни.

"Това затруднява, а в определени случаи блокира работата на училищните ръководства, както и на институции, които работят с информация от училищата", коментира Анастасова. Народният представител изброи някои от проблемите, свързани с НЕИСПУО, изчезване или дублиране на информация от системата - за ученици, за персонала и за учебни планове; некоректно изчисляване на преподавателската заетост; невъзможност за опресняване на информацията при записване или отписване на ученик; неяснота как правилно да се въведе информацията; липса на обучения за работа с платформата и други.

В Министерството на образованието и науката (МОН) също има постъпили становища и предложения за подобряване на функционалността на системата, за които е информирано обединението разработчик и са предприети конкретни мерки. Целта е системата да съдейства за дигитализацията и за намаляването на административната тежест в образователната система, обясни министър Пенов. Той заяви, че "разполага с информация от Регионалните управления на образованието към днешна дата, че към момента няма съществени трудности в системата".

Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование е разработена и внедрена в изпълнение на разпоредбите на член 250 от Закона за предучилищното и училищното образование, в редакцията му от 2016 г., припомни министър Сашо Пенов. 

Той каза, че след проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки е сключен договор между МОН и "Национални системи НЕИСПУО - 2020", дружество по Закона за задълженията и договорите, с предмет на дейност: разработване, внедряване и поддържане на системата. Цялата документация е публично достъпна в сайта на МОН, в раздела "Профил на купувача". Разработената система е в съответствие с определената структура, регламентирана в Наредба 8 от 2016 г. - за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

Съдържанието на данните в модулите на системата и интегрираните с тях регистри отговарят на всички действащи държавни образователни стандарти. Големият обем данни и броят на работещите в системата се обуславят от нейното законово наименование - национална система, и затова целият процес на разработване и внедряване е осъществен върху широка експертна платформа. За разработването, тестването и обучението за работа със системата, и за нейното приемане, е сформирана комисия с представители на всички групи на заинтересованите потребители, обясни служебният министър на образованието.

Проф. Пенов каза също, че първоначалното въвеждане на функционалността на системата е от учебната 2021/2022 година, но това е продължителен процес и той е предшестван от съответната подготовка, за което директорите на институциите в предучилищното и училищното образование са информирани. В същия период са проведени и специализирани обучения за експерти в РУО и в Центъра за информационно осигуряване на образованието, с цел оказване на методическа помощ за работа със системата.

"За организацията за подаване на данните към началото на втория учебен срок за учебната 2021/2022 година в системата е проведено тестване на функционалността й. Тестването е направено с пилотна група от 56 институции от системата на предучилищното и училищното образование - от всички области в страната. Това са детски градини, училища и центрове за подкрепа на личностното развитие. Проведени са също обучения и работни срещи през юли, август и септември за осигуряване на информация за организацията за подаване на данните в системата и за работата в нея през учебната 2022/2023 година. Ежедневно се провеждат работни срещи между експертите от Центъра за информационно осигуряване на образованието, Регионалните управления на образованието и представители на обединението, на които се решават казуси, поставени от институциите. Използват се и възможности за решаване на възникналите затруднения и за оптимизиране на функционалността на системата", каза министър Пенов.
БТА