След 25 години новата учебна година - с нов училищен закон
След 25 години новата учебна година - с нов училищен закон / DarikNews.bg, архив

За първи път след 25 години новата учебна година започва с нов закон - със Закона за предучилищното и училищното образование, който влезе в сила на 1 август т.г. Към новия закон има и 19 държавни образователни стандарта, но не всички от тях влизат в сила от новата учебна година.

Предишният образователен закон - Законът за народната просвета, е обнародван в "Държавен вестник" на 18 октомври 1991 г. и оттогава по него бяха направени много "образователни кръпки". Затова трябва да се обобщят най-важните новости в българското училище през новата учебна година.

Днес е първият учебен ден

66 611 деца за първи път ще чуят училищния звънец и ще прекрачат училищния праг днес. През миналата година първокласниците са били 67 503, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

По прогнозни данни на регионалните управления по образованието броят на учениците от първи до 12-и клас през новата 2016/2017 учебна година ще е 719 405. През миналата година в дневна форма на обучение са били включени 718 370 ученици.

Поради демографската криза през новата учебна година се закриват 27 училища. Най-много са основните училища - 12, следвани от началните училища и от професионалните гимназии.

Около 90 000 са учителите в страната през новата учебна година, като това са преподаватели в средни, основни и в частни училища. По предварителни данни се очаква в около 30 училища учебната година да започне с ремонт. В тях обаче е създадена организация за обезпечаване на учебния процес и пропуснати часове няма да има.

На днешния 15 септември 2450 училища в цялата страна "ще отворят врати" за ученици и учители. Традиционно на първия учебен ден за сигурността в училищата ще се грижат МВР и охранителните фирми.

Oт първи до четвърти клас вече ще се учи до 31 май 2017 г.

Учебната 2016/2017 г. започва с нови наредби, с нов учебен план и с нови програми за учениците в първи и пети клас, с промени в оценяването на учениците, които сега ще са в първи и в пети клас, и в графика на учебното време. Според новия график за учебното време учениците от първи до четвърти клас ще учат до 31 май 2017 г. Досега първокласниците учеха до 24 май.

Учебната година ще започне спокойно, уверена е Меглена Кунева

През новата учебна година четвъртокласниците ще завършват с национално външно оценяване по четири предмета, като математиката е възможен вариант за вход за гимназиите с профил математика и/или природни науки.

В седми клас обучението е до 15 юни 2017 г. и ще завършва вече с три национални външни оценявания - по български език и литература, по математика и по чужд език. Оценяването от изпитите в седми клас ще е с точки и всеки ученик ще намери своето място в различен тип гимназия - профилирана или професионална. За кандидатстването ще се използват и оценки от удостоверението за завършен седми клас, приравнени към точки.

Държавните зрелостни изпити в 12-и клас ще са на модули и ще се състоят на 19 и 22 май 2017 г. На тези дати ще се състои и националното външно оценяване по български език и литература, и по математика в седми клас.

Новият учебен план е само за първи и пети клас

Новият учебен план през учебната 2016/2017 г. влиза само за първи и за пети клас и обучението е по нови учебни програми. Постепенно - до 2020 г., ще влизат следващите учебни планове.

В първи и в пети клас през учебната 2016/2017 г. ще се учи по действащите до момента учебници. Нов учебник ще има само по предмета "История и цивилизации" за пети клас, тъй като по този предмет са най-големите промени в учебната програма и учениците ще изучават Античност.

По другите предмети за първи и за пети клас ще се учи по старите учебници, след като имаше забавяне на процедурата за изготвянето на новите учебници от предишния ръководен екип на Министерството на образованието и науката. Заповедта за тях на бившия министър Тодор Танев беше обжалвана във ВАС от издатели заради кратките срокове за създаването, одобряването и отпечатването на новите учебници.

Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева заяви, че няма място за притеснения и спекулации относно промяната в начина на изучаване на азбуката от първокласниците. "Това, което имахме предвид, като казахме, че буквите ще се учат в променена последователност, е, че те просто ще се групират. Според педагозите така е по-лесно да се формират срички", обясни министър Кунева.

До четвърти клас учениците няма да повтарят

Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците влиза само за учениците, които през учебната 2016/2017 г. ще бъдат в първи и в пети клас. В първи клас оценяването е с качествени оценки и завършва с една обобщена качествена оценка. За пети клас се предвижда броят на текущите оценки да зависи от броя на часовете по определен предмет. Например, ако предметът се изучава два часа седмично, ученикът не може да има по-малко от две текущи оценки по този предмет през срока.

Няма промяна в оценяването за втори и трети клас - учениците ще имат текущи оценки с количествен и качествен показател и ще се формира годишна оценка. В четвърти клас ще има оценки с количествен и качествен показател. До четвърти клас учениците няма да повтарят.

От пети до 12-и клас оценяването ще е с количествен и качествен показател, например "отличен 6". Класни работи ще се правят по български език и литература, по математика и по чужд език.

За учениците от начален етап, които не са усвоили знанията, се предвижда задължителна допълнителна лятна работа. Повтаряне след пети клас ще има при оценка "слаб 2".

Педагогическите съвети в училищата ще решават как да санкционират ученици, които имат над 15 отсъствия по неуважителни причини, както предвижда Държавният стандарт за приобщаващото образование. Според стандарта една от мерките е преместване на ученика в друга паралелка и едва след това да се пристъпва към преместване в друго училище.

Учениците ще могат да отсъстват по уважителни причини до десет дни - до три дни в една година с разрешение на директора, и до седем дни в една учебна година с разрешение на директора, но след решение на Педагогическия съвет. Директорите могат да дават тези до три дни на учениците при необходимост - при грипна епидемия, природни бедствия или при авария в училището.

Ваканциите са есенна, коледна, междусрочна, пролетна и лятна.

Влизат в сила и нови наредби за училищното образование

През новата учебна година влиза в сила и новата Наредба за организацията на дейностите в училищното образование. Според нея педагогическият съвет трябва да организира заседание, на което да има избор на учебните планове за всяка паралелка в първи и пети клас, и да се създаде организация за целодневно обучение на учениците от първи до седми клас.

Съветът приема учебните планове и за тези класове, които постъпват в първия от степента и се обучават по старите учебни планове - това са осми клас - с прием след седми клас в профилирани и професионални паралелки, девети клас - с прием след основно образование в профилирани, непрофилирани и професионални паралелки.

Педагогическият съвет на приемащото училище /при прием на ученици след завършен седми клас/ избира и двата учебни предмета, които ще са балообразуващи. Оценките по тези предмети ще се преобразуват в точки и ще се прибавят към точките от националните външни оценявания по български език и литература, и по математика, за да се образува балът на седмокласниците.

От 2016/2017 г. започва и създаването на професионално портфолио от всеки учител. В портфолиото ще се отразява образователната и квалификационна степен, професионалната квалификация, допълнителната специализация, постиженията и успехите на учениците и личните успехи. Започва и задължителната вътрешноучилищна и извънучилищна квалификация.

От тази учебна година влиза и обучението по гражданското, здравното, екологичното, интеркултурното образование с всички изписани в наредбата теми за часа на класа. Всяко училище трябва да си разработи и свой етичен кодекс. Класният ръководител ще изготвя план за часа на класа с темите, съответстващи на възрастта и подготовката на учениците.

Ще започне и изграждането на система за училищна ритуализация и възможност за училищно самоуправление. Ще се създават и обществени съвети към училищата, като сред задачите на съветите ще са мерки за повишаване на качеството на образованието, участие в разпределението на училищния бюджет и в избора на ученическите униформи. За първи път започват и процедурите за създаването на иновативни училища или на иновативни паралелки.

Източник: БТА