Учениците ще се тестват за COVID-19 поне веднъж в седмицата безплатно, само ако родителите на най-малко 90 процента от децата в конкретното училище са съгласни. Това съобщиха от Министерството на образованието и науката /МОН/.

След решение на педагогическия съвет и в координация с Регионалната здравна инспекция безплатно ще могат да се тестват също учителите и непедагогическите специалисти. МОН и Министерството на здравеопазването /МЗ/ работят за осигуряване на тестовете.

Зрелостниците търсиха красотата и невинността в „Две хубави очи“ на Яворов

Тестването в училище е записано като препоръчителна мярка в Насоките за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата. Правилата за работа в условия на пандемия са разработени от МОН и съгласувани с МЗ и социалните партньори.

Освен за малките ученици, училищата ще положат максимални усилия за присъствени практически занятия на учениците в професионалните паралелки. Това се отнася както за провеждане на учебната и производствената им практика, така и за обучението им в реална работна среда.

От МОН обявяват как ще работят детските градини и училищата в страната

Практическото обучение на учениците в дуална система на обучение в предприятията партньори ще се провежда присъствено според условията на трудовия договор между ученика и работодателя при зеления, жълтия и червения сценарий. Условието е да няма възпрепятстващи причини от страна на работодателя, ученика или негов родител /настойник/, както и да са осигурени всички противоепидемични мерки на работното място на учениците.

При невъзможност за провеждане на производствена практика и обучение в реална работна среда, наложена от обективни обстоятелства в съответните професионални паралелки или от страна на работодателите, може да се направи нова организация и първо да се вземат всички общообразователни и теоретични предмети, а производствената практика или обучението в реална работна среда да се осъществи по-късно в рамките на учебната година.

При невъзможност на работодателя да продължи обучението в реална работна среда по обективни причини /например свиване на дейността, съкращаване на наставници, фалит/, практиката ще се организира временно в учебно-производствените бази на училищата.