/ iStock/Getty Images
През четвъртото тримесечие на 2022 г. броят на безработните намалява с 12.5% спрямо същия период през 2021 г.
Националният статистически институт публикува основните показатели за икономическата активност - заетостта и безработицата на населението в България през четвъртото тримесечие на 2022 година. Ето какво показва най-общо статистиката: 
 
  • Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 74.4%, като в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. се увеличава с 2.6 процентни пункта.  
  • Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години нараства с 3.0 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. и достига 71.5%. 
  • Коефициентът на безработица е 3.9%, или с 0.6 процентни пункта по-нисък в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 година. 
  • Обезкуражените хора на възраст 15 - 64 навършени години са 50.9 хил., или 4.6% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

Заетост 

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите е 3 197.1 хил. души - 1 702.5 хил. мъже и 1 494.6 хил. жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. броят на заетите се увеличава с 3.8%. Относителният дял на заетите от населението на възраст 15 и повече навършени години е 54.9%, като при мъжете този дял е 61.1%, а при жените - 49.2%

НСИ публикува и статистика в кои сектори работят преобладаващата част от заетите през четвъртото тримесечие на 2022 г.: 
 
  • в сектора на услугите - 2 037.2 хил., или 63.7%,
  • в индустрията - 967.2 хил. (30.3%),
  • в селското, горското и рибното стопанство - 192.6 хил. (6.0%) 

От всички заети 3.7% (119.4 хил.) са работодатели, 7.3% (233.1 хил.) - самостоятелно заети без наети, 88.4% (2 826.3 хил.) - наети, и 0.6% (18.2 хил.) - неплатени семейни работници.

От общия брой на наетите 2 208.5 хил. (78.1%) работят в частния сектор, а 617.9 хил. (21.9%) - в обществения. С временна работа (за определен период от време) са 101.1 хил., или 3.6% от наетите лица.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:
 
  • Заетите на възраст 15 - 64 навършени години са 3 095.1 хиляди.
  • Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 71.5% (74.9% за мъжете и 67.9% за жените). 
  • Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 39.9% (42.9% за мъжете и 36.7% за жените).
 
Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 76.9%, съответно 80.7% за мъжете и 72.9% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. коефициентът на заетост (20 - 64 навършени години) се увеличава с 3.3 процентни пункта, като увеличението е с 2.9 процентни пункта при мъжете и 3.5 процентни пункта при жените. 

Заетите на възраст 55 - 64 навършени години са 628.7 хил., или 69.4% от населението в същата възрастова група (74.7% от мъжете и 64.5% от жените). В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години се увеличава с 3.9 процентни пункта.

Коефициенти на заетост по възрастови групи и тримесечия 

заети и безработица нси
НСИ

Безработица

През четвъртото тримесечие на 2022 г. броят на безработните е 128.3 хил. - 70.8 хил. (55.2%) мъже и 57.5 хил. (44.8%) жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. броят на безработните намалява с 18.4 хил., или с 12.5%. За същия период коефициентът на безработица намалява с 0.6 процентни пункта и достига 3.9%. Коефициентът на безработица намалява с 0.9 процентни пункта при мъжете и с 0.5 процентни пункта при жените и през четвъртото тримесечие на 2022 г. достига съответно 4.0 и 3.7%.

От всички безработни 14.7% са с висше образование, 52.5% - със средно, и 32.8% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1.8% за висше образование, 3.6% за средно образование и 11.0% за основно и по-ниско образование. 

През четвъртото тримесечие на 2022 г. продължително безработните хора (безработни от една година или повече) са 67.6 хил., или 52.7% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица намалява с 0.5 процентни пункта в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. и достига 2.0%, като е по-висок при мъжете (2.1%) в сравнение с жените (1.9%). 

От общия брой на безработните 17.9 хил., или 14.0%, търсят първа работа.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 7.5% (7.9% при мъжете и 7.0% при жените), като в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. е по-нисък с 2.2 процентни пункта. Коефициентът на безработица (15 - 29 навършени години) намалява с 1.2 процентни пункта при мъжете и с 3.6 процентни пункта при жените. 

Коефициенти на безработица по пол и тримесечия 

заети и безработица нси
НСИ

Икономическа неактивност

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на 15 и повече навършени години е 2 499.6 хил., от които 1 014.0 хил. (40.6%) са мъже и 1 485.6 хил. (59.4%) - жени. Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 110.9 хил. (481.5 хил. мъже и 629.4 хил. жени) и представляват 25.6% от населението в същата възрастова група (21.9% от мъжете и 29.4% от жените). От икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години 39.0% са неактивни поради участие в образование или обучение.