/ IStock
Завишеното търсене в активния сезон на снабдяване с дърва за огрев води до по-голям брой нарушения, свързани с незаконна сеч в земеделски земи. Това показа и направена днес съвместна проверка от експерти на Изпълнителна агенция по горите, Регионална дирекция по горите – Смолян и Община Смолян на територията на общините Смолян и Смилян.

Посетени бяха общински и частни земеделски земи в землището на с. Момчиловци и с. Киселчово.

Разследват незаконна сеч в Еленския балкан


„При проверката в един от имотите установихме, че частният собственик е заявил неверни обстоятелства в общината като аргумент да получи разрешение за сеч. Описаните от него пречупени и изкъртени дървета не бяха намерени на терен“, коментира д-р инж. Александър Дунчев, изпълнителен директор на ИАГ, който участва в извършената проверка.

„Това е довело до неправомерно издаване на разрешително за отсичане. Не са спазени разпоредбите на Закона за опазване на селскостопанското имущество, според които кметът на общината издава разрешение за почистване на земеделски земи единствено от единично стоящи изсъхнали и опасни дървета. В тази връзка отново подчертаваме, че само в горски територии могат бъдат провеждани лесовъдски мероприятия, които позволяват устойчиво стопанисване. Разрешаването на сечи в гори в земеделски територии по реда на ЗОСИ позволява те да бъдат извършвани без да се прилагат каквито и да било лесовъдски правила при планиране и извеждане на сечите“, допълва инж. Дунчев.

РДГ в София установи незаконна сеч на 700 дървета общинска собственост

Продължават усилията на Агенцията по горите за увеличаване броя и площта на имотите, чието предназначение се променя от земеделска в горска територия, по указания в Закона за горите ред.

Увеличава се броят на собствениците на земеделски имоти, които се възползват от създадената възможност и предприемат действия в тази посока. Само за последните три месеца е заявена промяна на предназначението на 24 хиляди декара - имоти, които имат характеристиките на гора, но същите са земеделска територия по начин на трайно предназначение. За почти половината от заявените площи вече са издадени заповеди на Министъра на ЗХГ, а за останалата тече съгласувателна процедура.

Призоваваме всички собственици на земеделски земи с характеристика на гора - общини, физически и юридически лица да предприемат стъпки към такава процедура, тъй като това е единственият начин тези територии да бъдат устойчиво стопанисвани и контролирани.

Промяната е безвъзмездна и се извършва със заповед на министъра на земеделието, храните и горите според разпоредбите на Закона за горите.