/ iStock/Getty Images
Обвинение се подвига след събиране на достатъчно доказателства за виновността на лице. Преценката се прави от наблюдаващия делото прокурор. Представители на изпълнителната власт нямат право да оказват влияние и да се намесват при формирането на тази преценка. Това съобщи Чавдар Пастованов – прокурор в Софийска градска прокуратура на брифинг от прокуратурата в отговор на брифинга на премиера Кирил Петков от вчера.

Не може да се оказва директно или индиректно влияние върху преценката кой и кога да бъде привлечен като обвиняем. Изпълнителната власт чрез медийни публикации оказва индиректно влияние по случая "Булгаргаз", посочи Чавдар Пастованов.

Петков обяви имената на хората в списъка му за прокурорска проверка

Т. нар дело "Булгаргаз" е образувано на 28 януари 2022 г. от служители на ГДНП.  Делото е образувано за две длъжностни престъпления -  едното е за длъжностни лица от КЕВР, които не са изпълнили или са нарушили своите служебни задължения, а другото е т. нар. неизгодна сделка за длъжностни лица от "Булгаргаз". Това каза наблюдаващият прокурор Мариян Александров.

Голяма част от иззетите материали от МВР, както и получени от ДАНС документи от "Булгаргаз" и други търговски дружества, все още не са ни предоставени. По тази причина прокурорите започнаха да извършват процесуално-следствени действия, посочи той.

Отстраненият шеф на „Булгаргаз“ след разпита: Нямам притеснения, абсолютно изрядни сме

"Двете престъпления са образувани по основните състави без никаква конкретика от страна на разследващите полицаи. От материалите може да направим извода, че предметът на разследването т. нар. неизгодна сделка касае продажбите на излишъци на газ на двете лицензирани борси. От разпити на свидетели ние сме установили следното: Двете борси - държавната "Газов Хъб Балкан" и частната „Българска енергийна търговска платформа“ АД - двете са лицензирани от КЕВР - няма задължение служителите на "Булгаргаз" да участват само на една от двете борси. Разликата между двете е, че частната борса дава гаранция за заплащане на сумите по сделките т.е преди да бъде сключена сделката купувачът превежда 100% авансово сумата по сметка на борсата. След сключване на сделката е невъзможно отказване или щета за продавача. При държавната борса такава гаранция няма", обясни прокурор Александров.

"Тези сделки се сключват от служители на "Булгаргаз". Сделките при тези борси са анонимни. Продавачът и купувачът разбират кой кой е след изплащане на сумата по сделката. След сключване на сделката единствено двете страни разбират, че са част от тази сделка", добави Александров.Вътрешният пазар включва регулиран пазар – това са топлофикация и газоразпределителните дружества и свободен пазар – индустрия, пряко присъединена към газоразпределителната мрежа, както и всички заявки по Газ Релийз прогама (програма за освобождаване на количества). Нуждите на вътрешния пазар се удовлетворяват от „Булгаргаз“ ЕАД, като цените на този пазар са законово определени в Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, издадена от председателя на КЕВР. Тази цена не зависи от решения на ръководните органи на „Булгаргаз“ ЕАД, а следва изискванията на Наредбата. Задължение на КЕВР е да следи дали цената на регулирания пазар е определена съобразно цитираните нормативни изисквания.

След като удовлетвори нуждите на „вътрешния пазар“, дружеството може да изнесе остатъчните количества газ на една от двете лицензирани борси – държавна и частна. Частната борса е лицензирана от КЕВР през м. март 2021 г. и оперира от м. май 2021 г. Цената и на двете борси се определя по борсови правила, тя е динамична и се променя в рамките дори на ден. „Булгаргаз“ ЕАД няма задължение да изнася остатъчните количества газ на борсата и в частност няма задължение да ги изнася на държавната борса. Изпълнителният директор на дружеството и членовете на Борда на директорите не осъществяват тези сделки и нямат отношение към тях. Сделките се осъществяват от лицензирани служители на „Булгаргаз“ ЕАД, които са обособени в търговски/оперативен отдел на дружеството и макар да работят по разписани правила, имат оперативна самостоятелност при търговията на борсата и имат правото да сключват борсови сделки. Цената, на която „Булгаргаз“ ЕАД продава свободните количества газ на борсата, е по-висока от цената на вътрешния пазар, в резултат на което дружеството генерира печалба.

Изнасянето на остатъчните количества газ на борсата не влияе на цената на газа за вътрешния пазар, като нито я намалява, нито я увеличава, тъй като сделките на борсата се сключват през месеца на доставка, когато цената за вътрешния пазар вече е утвърдена от КЕВР и се прилага на практика. С други думи, няма как цената на сделките на борсата да повлияе на цената на газта за потребителите, тъй като борсовата търговия се явява една последваща ценообразуването за потребителите дейност.

Сделките на организирания борсов пазар генерират положителен финансов резултат за „Булгаргаз“ ЕАД, т.е. генерират печалба, която спомага на дружеството да заплаща задълженията си към своите доставчици. Този положителен финансов резултат се отразява в годишния финансов резултат и счетоводен баланс на дружеството и накрая на годината след одитна проверка отива под формата на дивидент към едноличния собственик на дружеството – Българския енергиен холдинг (БЕХ), откъдето индиректно впоследствие се влива в държавния бюджет.

Причината за сключването на разследваните сделки на организирания борсов пазар е бил доклад от ръководните длъжностни лица в „Булгаргаз“ ЕАД до изпълнителния директор, съгласно който доклад „Булгаргаз“ ЕАД е щяло да претърпи голяма финансова загуба от неустойки към своите доставчици, дължими от неприети минимални годишни количества по дългосрочните договори с доставчиците предвид по-малко заявените количества от клиенти на дружеството. С други думи, „Булгаргаз“ ЕАД е трябвало да приеме от доставчиците си количества, които не може да реализира на вътрешния пазар. В случай, че не приеме тези количества от доставчиците си, ще следва да им заплати сериозни неустойки. Поради това с доклада е било предложено на изпълнителния директор на „Булгаргаз“ ЕАД остатъчните количества газ да бъдат изнесени за продажба на организирания борсов пазар, което е било сторено. В резултат не само са били избегнати загуби, но и е била генерирана печалба.

Предвид изложеното към настоящия момент не са събрани и предоставени от МВР достатъчно доказателства за повдигане на обвинение на конкретно длъжностно лице за извършено престъпление от общ характер. От събрания до момента доказателствен материал не се установява, че продажбите на излишъците на газ на борсата влияят върху цената на газта за крайния потребител.

Разследването по делото продължава, като се извършват активни действия лично от наблюдаващите прокурори за събиране и проверка на доказателства и са дадени конкретни указания на разследващите полицаи при ГДНП.
Ако в хода на разследването бъдат събрани достатъчно доказателства съгласно чл. 219, ал. 1 от НПК за виновността на определено длъжностно лице за извършено престъпление от общ характер, те ще бъдат преценени от екипа наблюдаващи прокурори с оглед привличане на лицето като обвиняем. За резултатите обществеността ще бъде своевременно информирана.