ВСС
ВСС / БГНЕС
Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане днес проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Целта е да се осигури изпълнение на мярка „Укрепване ролята на Инспектората към Висшия съдебен съвет за превенция и противодействие на корупцията в съдебната власт (Q4/2022)“, заложена в Реформа 2: „Противодействие на корупцията“ в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ).

Мярката предвижда прецизиране на правомощията и укрепване на институционалния капацитет на Инспектората към ВСС, включително чрез преразглеждане на етичните насоки за поведение на магистратите и обобщаване на добрите и лоши практики в спазването на етичните правила в сътрудничество с Висшия съдебен съвет (ВСС) и в съответствие с относимите международни и европейски стандарти.
В Националния план за възстановяване и устойчивост изрично е уточнено, че предвидените мерки няма да доведат до разширяване на дисциплинарните правомощия на Инспектората и преди въвеждането им ще бъдат консултирани с Венецианската комисия към Съвета на Европа.

Гешев създаде отдел за разследване на киберпрестъпления към НСлС

Конкретно предлаганите със законопроекта изменения са няколко.

Въвежда се изрично правомощие на двете колегии на Висшия съдебен съвет (ВСС) поотделно да приемат кодекси за етично поведение, съответно Кодекс за етично поведение на българските съдии и Кодекс за етично поведение на българските прокурори и следователи, които ще заменят Кодекса за етично поведение на българските магистрати. В действащата редакция на закона подобно правомощие не е разписано, а въвеждането му укрепва независимостта на всяка от колегиите да приема самостоятелно решение по въпроси от своята компетентност. Регламентира се срок от три месеца от влизането на закона в сила, в който съдийската и прокурорската колегии на ВСС да приемат кодексите.

В изпълнение на заложената мярка по НПВУ се допълват правомощията на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС). А именно: съвместно с комисиите по професионална етика към двете колегии на ВСС ежегодно да обобщава добрите и лошите практики по спазването на етичните правила, като ИВСС предоставя информацията на колегиите;  въз основа на този преглед Инспекторатът ще може да прави предложения пред съответната колегия на ВСС за изменение и допълнение на кодекса за етично поведение. Във връзка с правомощието на

Инспектората да анализира и обобщава делата, по които има влязъл в сила съдебен акт, както и приключилите преписки и дела на прокурорите и следователите, се предвижда приемането на процедура за редовно отчитане и публикуване на резултатите от приключване на делата, както и приемане на образец за докладване на приключилите дела в законоустановените срокове след съгласуване с ВСС. Като отделно правомощие на Инспектората е изведено организирането и провеждането на антикорупционни обучения, обучения за укрепване на почтеността и независимостта на съдиите, прокурорите и следователите и конфликт на интереси.