/ Thinkstock/Getty Images
Правителството одобри реда, по който работещите пенсионери могат да поискат служебно преизчисляване на пенсията си за натрупания осигурителен стаж след пенсионирането им. Това ще става с еднократно подаване на заявление в НОИ, след което от института ще правят преизчисляването всяка година, без да е нужно човек да заявява, че желае това. Остава и възможността за годишно преизчисляване след подаване на заявление. Правилата са разписани в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж във връзка със законодателни промени, влезли в сила от началото на тази година. По данни на НОИ към края на миналата година работещите пенсионери у нас са били малко над 318 хиляди души, сред които и получаващи инвалидна пенсия.

Започва подаването на новия вид заявления за отпускане на пенсия
 
От началото на 2019-та година пенсионерите, които продължават да работят, след като им е отпусната пенсия, имат възможност да поискат НОИ служебно да преизчислява размера на пенсията им със стажа, придобит след пенсиониране, или със стажа и дохода след пенсиониране, когато това е по-благоприятно за тях.

Възможността е записана в Кодекса за социално осигуряване и важи както за новите пенсии, така и за тези, отпуснати до края на миналата година.

От 7 май НОИ ще смята по коя методика е по-благоприятно да се пенсионираме
 
Служебното преизчисляване се прави веднъж в годината, от първо число на месеца, следващ месеца, в който човек е подал заявление, че желае това да става по служебен път.

Влиза в сила изчисляването на пенсиите по две методики
 
Приетите днес правила предвиждат, че преизчисляването на пенсията може да става след ежегодно подаване на заявление за такова, или служебно, след като лицето подаде заявление, че иска НОИ да преизчислява всяка година пенсията му.
 
Когато преизчисляването на пенсията с осигурителен стаж и доход е по-неизгодно за пенсионера, размерът на пенсията се определя само въз основа на стажа, придобит след пенсионирането или след последното преизчисляване. В рамките на една календарна година не е възможно преизчисляване на пенсията по двата варианта, както и промяна на избрания вид преизчисляване.

Експертите на НОИ ще изчисляват по-благоприятния размер на пенсията