Днес е крайният срок и за гласуване с подвижна кутия за хора с увреждания
Днес е крайният срок, в който избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък за вота на 2 октомври по настоящ адрес. Това се посочва в хронограмата на ЦИК за изборите за Народно събрание. 

Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник, и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис, или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главната дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО) в Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

В електронното заявление избирателят вписва имената си по документ за самоличност, вида и номера на документа за самоличност, датата, мястото и органа на издаването, единния си граждански номер, сравнява постоянния и настоящия си адрес и посочва телефонен номер, като подпис не се изисква. Главната дирекция "ГРАО" извършва проверка на данните в постъпилите електронни заявления автоматизирано едновременно с подаването им.

Избиратели с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си също до днес - 17 септември. Това става в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им или настоящия им адрес, в случаите, когато своевременно е направено искане за гласуване по настоящ адрес.
БТА