/ iStock/Getty Images
Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с ПМС № 252 от 2000 г.

С приетите изменения и допълнения на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, ще се даде възможност за наемане на необзаведени жилища в държавите по местоназначение, като на командированите служители ще се осигуряват финансови средства.

Регламентира се изплащането на средства за командировъчни пари, наем и транспортни разходи, в случаите на пълно или частично поемане на тези средства от приемащата страна.

С извършените промените ще се разширят възможностите за осигуряване на командированите служители, като същевременно ще се постигне намаление на разходите на Министерството на отбраната за дългосрочно командироване на военнослужещи и цивилни служители в чужбина