/ iStock
През 2023 г. 15 регионални ВиК оператори ще получат по-малко увеличение на цените на ВиК услугите в сравнение с одобрените цени в техните бизнес планове. За шест от тези дружества действащите към момента цени дори ще бъдат намалени. За 5 регионални дружества се предлага по-високо увеличение спрямо одобрените цени на ВиК услуги - в областите Варна, Плевен, Русе, Смолян и Стара Загора.

Това предвиждат докладът на КЕВР и проектът за решение за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г, които регулаторът в състав ВиК разгледа на проведени на 6 декември .г. открито заседание и обществено обсъждане. Процедурата се провежда по реда от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги /НРЦВКУ/. Докладът и проекторешението бяха предварително публикувани на интернет страницата на Комисията.

Омбудсманът: Скокът на цената на водата от 1 януари ще е социално непоносим

В съответствие с действащата законова и подзаконова уредба, след третата и след петата година от приемането на бизнес плановете на ВиК дружествата КЕВР е нормативно задължена да актуализира утвърдените с 5-годишните бизнес планове на ВиК дружествата цени на услуги за следващата година. При изменението на цените регулаторът отчита допълнителни показатели за изпълнение, а не само натрупания инфлационен индекс от датата на приемане на бизнес плановете. 

С решение от 30.12.2020 г. Комисията изпълни нормативното изискване да отчете степента на изпълнение на одобрените бизнес планове след третата година на регулаторен период 2017-2021 г. и измени одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г. Със сегашната процедура регулаторът отчита изпълнението на одобрените бизнес планове през останалите две години от предишния регулаторен период - 2020 г. и 2021 г.

Сегашната процедура по изменение на цените на услугите се провежда след като през 2022 г. Комисията извърши цялостен регулаторен преглед, включващ планови проверки на дейността на всички ВиК дружества за 2020-2021 г. За втори път при изменението на цените на услугите регулаторът отчита и ефекта от изпълнението на инвестициите, заложени от дружествата в техните бизнес планове, както и изпълнението на единните показатели за ефективност. Оценяването на дейността на дружествата е извършено с прилагането на единна методика, което създава равнопоставеност между тях.

Всеки един бизнес план е своеобразен договор между потребителите и доставчиците на услуги, в случая ВиК дружествата. Ролята на регулатора е да контролира стриктно изпълнението на параметрите на бизнес плановете, тъй като в тях е заложен ясен ангажимент - клиентите да получават качествена услуга срещу определена от Комисията цена. Всяко неизпълнение на показателите от бизнес плана е нарушение на този ангажимент и задължение на КЕВР е да отрази това с промяна в цената.

С предлаганите изменения на цените за 2023 г. Комисията дава актуална индивидуална оценка за резултатите от дейността на всеки отделен ВиК оператор с одобрен бизнес план. За ВиК операторите, които с бизнес плановете са поели конкретни ангажименти, но качеството на техните услуги е влошено и инвестициите не са постигнати, Комисията ги санкционира и намалява одобрените им цени за 2023 г. За дружествата, които са доказали високо изпълнение на заложените цели, одобрените цени се увеличават.

В откритото заседание участваха представители на ВиК дружества от цялата страна, а в общественото обсъждане – от МРРБ, Омбудсмана на Република България, браншовите синдикати на КНСБ и КТ „Подкрепа“, Българската асоциация по водите, Съюзът на ВиК операторите, Гражданска платформа „Изправи се.бг“ и Община Бургас.

На откритото заседание част от представителите на ВиК дружествата, за които се предвижда намаление на цените, заявиха, че регулаторът трябва да отчете в по-голяма степен влошаването на цялостната икономическа среда с повишени разходи за електроенергия и материали, както и натрупаната инфлация. Според други ВиК дружества измененията са оправдани и Комисията правилно е отчела изпълнението на показателите за дейността.

На общественото обсъждане представителят на МРРБ изтъкна, че преди намалението на цените за отделни оператори регулаторът трябва да извърши по-пълна проверка и да им даде конкретни указания във връзка с неизпълнението на изискванията. Според Омбудсмана в условията на криза цените не трябва да бъдат повишавани, а определянето на нивото на социална поносимост следва да се извършва въз основа на надеждни данни. Браншовият синдикат към КНСБ е на мнение,че финансовите корекции на бизнесплановете след 3-та и 5-та година водят до дисбаланс в прогнозните приходи на дружествата, което не гарантира тяхното устойчиво развитие. Според синдиката на КТ „Подкрепа“ е необходима промяна на формулата за определяне на инфлацията, тъй като поради забавеното приемане на някои бизнес планове тя не е отчетена в пълна степен. От БАВ се обявиха за промяна в нормативната уредба, с която да се даде възможност за коригиране на цените поради по-късно приемане на плановете. Съюзът на ВиК операторите е на мнение, че намалението на цените поставя дружествата в трудно положение, тъй като се отразява на инвестициите. От Гражданска платфорва „Изправи се.бг“ изразиха становище срещу изменението на цените.

Според организацията социалната поносимост не е отчетена въз основа на реални данни, показателите за ефективност не се изпълняват и са необходими нови решения за извършване на реална реформа във водния сектор.

„Наредбата за регулиране на цените на ВИК услугите от 2016 г., приета от Министерския съвет, ясно указва, че след третата и след петата година от изпълнението на бизнес плановете Комисията следва да отчете извършените от дружествата реални инвестиции и степента на изпълнение на единните показатели за ефективност“,заяви на общественото обсъждане д-р Ивайло Касчиев, ръководител на работната група и директор на дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“.  Той поясни, че съобразно действащия закон регулаторът стриктно изпълнява правомощията си и по определена методика прилага единен подход към всички оператори при преизчисляването на цените на ВиК услугите. Според него действията на Комисията са последователни - при изпълнение или неизпълнение на инвестициите и показателите, заложени в бизнес плановете на дружествата, регулаторът отразява това в актуализацията на техните цени. „Регулаторната рамка у нас е благоприятна за дейността на ВиК операторите. България е единствената страна в Европа, в която в определяните цени предварително се включват както направените инвестиции, така и тяхната възвращаемост. В другите държави първо трябва да се направят инвестициите и после се получава съответната възвращаемост“, заяви Ивайло Касчиев. Той подчерта, че през изминалите години Комисията непрекъснато е информирала ВиК операторите и всички компетентни държавни институции за системното неизпълнение на инвестиционните програми, заложени в бизнес плановете на водните дружества. Според него е редно ВиК операторите да отговорят на въпроса защо качеството на услугата не се подобрява през годините и какви мерки са необходими в тази насока, както и защо някои дружества успяват да изпълнят параметрите на своите бизнес планове, а други не. Мерки в тази насока следва да бъдат вземани от принципалите на дружествата, а не от КЕВР. Те трябва да извършват текущи анализи, да дават препоръки и да участват активно в оперативното управление на ВиК дружествата, заяви Ивайло Касчиев.

В 14-дневен срок участниците в общественото обсъждане могат да внесат в КЕВР писмени становища по проекта за решение за изменение на одобрените с бизнес плановете цени на ВиК услуги за 2023 г. Окончателно решение регулаторът ще приеме на закрито заседание на 30.12.2022 г.