/ БГНЕС
Изпит по химия за кандидат-студенти ще се състои днес от 9:00 ч. в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Изпитът е писмен и продължава четири и половина астрономически часа, съобщават от висшето училище.

Два са компонентите на изпита по химия, като компонент 1 е от две части. Първата част включва 20 тестови въпроса с изборен отговор (един от пет); втората част включва четири логически задачи (две по неорганична химия и две по органична химия). Тестовете и логическите задачи са върху учебното съдържание от общообразователната и профилирана подготовка по химия.

Логическите задачи включват по няколко условия. Оценяват се само верни отговори на поставените в тези условия въпроси. Някои от въпросите може да изискват обяснение на определени химични факти или закономерности. В такъв случай се очаква кратко обяснение. При решаване на логическите задачи кандидат-студентите трябва да покажат, че: разбират учебния материал и притежават определен минимум от знания по химия, които умеят да приложат за решаване на конкретни химични проблеми. Обемът на задачите е съобразен с времетраенето на изпита. Максималният брой точки от втората част на изпита е 80. Според сложността, правилното решение на всяка задача носи от 15 до 25 точки.
На всеки кандидат-студент по време на изпита се предоставят помощни материали (периодична таблица, таблица за разтворимост, ред на относителна активност и ред на електроотрицателност).

Компонент 2 включва отговаряне на четири отворени въпросa от учебния материал, изучаван в задължителната и профилиращата подготовка по "Химия и опазване на околната среда" за 8-12-и  клас. Този компонент е само за кандидат-студенти, които имат желание да кандидатстват за специалността "Медицина".  До участие в балообразуването и класирането за специалността "Медицина" се допускат само кандидат-студентите, получили резултат "Да" на този компонент.

Компонент 1 се оценява с числова оценка по шестобалната система. Тази числова оценка се използва за балообразуваща за всички кандидатстващи с изпит по химия в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Компонент 2 е задължителен само за кандидатите за специалността "Медицина" в Софийския университет.