/ БТА
Министерството на финансите стартира емисионната си програма, като пусна в обращение нова емисия 3-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 17 април 2027 година и годишен лихвен купон от 3%, съобщиха от ведомството.

С днешния търг министерството възобнови емисионната си активност след повече от едногодишно отсъствие на вътрешния пазар на ДЦК.

Търгът е в изпълнение на емисионна политика на МФ за 2024 г. и съгласно публикувания през март емисионен календар за ДЦК за април 2024 г.

На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 3,01%.

Общият размер на подадените поръчки достигна 512,5 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,56. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 45 базисни точки.

От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 46%, следвани от пенсионните фондове с 11%, застрахователните дружества – 8%, договорни и гаранционни фондове – 6% и други инвеститори – 29%, отбелязват от ведомството. 

Във връзка с проведения аукцион и поради високия обществен интерес от МФ уведомяват, че инвеститорите (юридически и физически лица) могат да закупуват ДЦК на първичен пазар на провежданите от Българската народна банка аукциони чрез избран от тях първичен дилър, като подават:
  • състезателни поръчки с предложена от тях цена (до 30 поръчки на първичен дилър) или
  • несъстезателни поръчки (неограничен брой), които се изпълняват по постигнатата средна продажна цена на аукциона.
Съвкупната номинална стойност на една състезателна поръчка е най-малко 1000 лв. и е кратна на 1 лв., а на несъстезателната - най-малко 50 лв. и кратна на 1 лв.


Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня
МФ