/ БГНЕС
От общо 649 участници, регистрирани в Общинските избирателни комисии, и 67 участници, регистрирани в Централната избирателна комисия – партии, коалиции, инициативни комитети и местни коалиции, 460 участници досега са подали своите отчети в Сметната палата, съобщиха от палатата.

До 8 декември 2023 г. (30 работни дни след изборния ден) участниците в изборите на 29 октомври трябва да представят пред Сметната палата отчетите си за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания. (съгласно чл. 172, ал. 1 от Изборния кодекс). Там, където е проведен балотаж, срокът за представяне e до 15 декември 2023 г.

Отчетът трябва да се изпрати от представляващия партията, коалицията или инициативния комитет на хартиен и електронен носител, придружен с извлечение от банковата сметка. Към отчета се прилагат декларациите за произход на дарените средства, когато са в размер над една минимална работна заплата, както и декларациите за произход на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, когато средствата надхвърлят една минимална работна заплата.

До сряда участниците в изборите трябва да обявят дарителите си пред Сметната палата

Отчетът се изготвя и представя по образец, утвърден от Сметната палата. Утвърдените образци на отчети са публикувани в Единния регистър по Изборния кодекс (EРИК).

Указания за съдържанието на отчетите могат да се видят на интернет страницата на Сметната палата в раздел „Контрол - избори“ - „Отчитане на предизборната кампания“.

При нарушение на изискването за представяне на отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 2000 до 10 000 лв.

Сметната палата ще публикува на интернет страницата си отчетите до 15 дни след изтичането на срока за представянето им.

Когато декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания са над 1000 лв., Сметната палата извършва одит за съответствие в 6-месечен срок от изтичането на срока за представянето на отчетите.

В срок от 30 работни дни след изборния ден в Сметната палата трябва да представят информация и доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността. Информацията е на хартиен и електронен носител и е за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети.
БГНЕС