Държавата емитира дълг от 200 млн.лв. Това става ясно от съобщение на Министерството на финансите

От ведомството уточняват, че на 19 септември е преотворило емисия държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 27.07.2026 година. 

На проведения аукцион са пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 3,01 %. 

Общият размер на подадените поръчки достигна 301,05 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,51, уточняват от ведомството. 

В съобщението се казва още: Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 147 базисни точки. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките с 61,2 %, следвани от гаранционните фондове – 16,0 %, пенсионни фондове – 10,0 %, застрахователни дружества – 6,0 %, инвестиционни посредници – 1,8% и други – 5,0%.