ОбС Мездра
ОбС Мездра / Община Мездра
Общински съвет-Мездра одобри проекта за Общ устройствен план на Общината. Това стана по време на извънредно заседание, проведено на 14 декември.

В представения от кмета на Общината доклад бе отразено, че с влизането в сила на  Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, се поставят нови съществени изисквания към устройството на отделните видове територии и значително се ограничават инвестиционните намерения на физически и юридически лица при липса на действащ Общ устройствен план на общината /ОУПО/.

Инж. Събков отбеляза, че предварителният проект за ОУПО е съгласуван със заинтересованите централни и териториални администрации, специализираните контролни органи и експлоатационните дружества. Проведени са консултации с над 20 обществени организации и институции.

ОУП ще създаде благоприятни условия за инвестиционно проектиране и строителство в Общината. Предназначен е да служи като управленски инструмент на местната власт в сферата на устройствената политика.

Планът формира пет приоритетни направления за функционално-пространствено развитие на Община Мездра, а именно земеделие, урбанизирани територии, туризъм, транспортна и техническа инфраструктура, екология и културно – историческо наследство.
  
Община Мездра