посещение
посещение / Община Видин
По окончателни данни на Националния статистически институт  за 2016 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Велико Търново, са 10 489 или с 1% повече спрямо предходната година. 

Микропредприятията (до 9 заети) са 91.7% от предприятията в областта , малките (от 10 до 49 заети) - 6.6%, средните (от 50 до 249 заети) - 1.5% и големите (с 250 и повече заети) - 0.2% (фиг. 1). Предприятията,  приключили финансовата година с печалба, са 7 174, със загуба са 1 841   и с нулев финансов резултат са 1 474  от предприятията в областта.

Спрямо 2015 г. относителният дял на печелившите предприятия нараства с 1.1 процентни пункта, а на предприятията със загуба - с 0.2 процентни пункта, докато при тези с нулев финансов резултат намалява с 1.3 процентни пункта.

Най-голям относителен дял имат нефинансовите предприятия от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - 37.5%. В сектор „Преработваща промишленост”  този дял е  8.7%  и в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” - 8.2%. На територията на община Велико Търново са извършвали дейност 48.7% от активните нефинансови предприятия в областта.

Заетите лица в нефинансовите предприятия в област Велико Търново  са 58 303. Най-висок е делът на заетите лица в сектор „Преработваща промишленост” - 20 936 и сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - 12 955, които формират 58.1% от общия брой на заетите в областта.

Микропредприятията (до 9 заети)  формират 32.2% от заетите в областта, малките (от 10 до 49 заети) – 23.8%, средните (от 50 до 249 заети) - 25.9%  и големите предприятия (с 250 и повече заети) - 18.1% (фиг. 2). 

С най-голям относителен дял на заетите лица в нефинансовите предприятия в областта е община Велико Търново - 47.1%, следвана от община Горна Оряховица - 16.0% и община Свищов - 12.1%.

Към 31.12.201 6г. стойността на дълготрайните материални активи (ДМА) в нефинансовите предприятия в област Велико Търново е  2118 млн. лв., или с 3% повече спрямо 2015 година. Средните предприятия формират 30.6% от общата стойност на ДМА за областта, микропредприятията - 27.5% , малките предприятия - 25.7% и големите предприятия - 16.2%. 
 
Икономическите сектори с най-голяма стойност на ДМА са:
•    „Преработваща промишленост” – 697 млн. лв.;
•    „Селско, горско и рибно стопанство” – 535 млн. лв.;
•    „Операции с недвижими имоти” – 232 млн. лева.

Нефинансовите предприятия от трите сектора отчитат 69.1% от стойността на всички ДМА в областта. Община Велико Търново формира 40.7% от общата стойност на дълготрайните материални активи на нефинансовите предприятия в областта, община Свищов - 24.3%, а община Горна Оряховица - 12.0%.

През 2016 г. предприятията от нефинансовия сектор в област Велико Търново са реализирали приходи от дейността в размер на 4 997 млн. лв. и са извършили разходи за дейността в размер на 4 756 млн. лева., като спрямо 2015 г. е отчетено увеличение на приходите  с 0.7% и на разходите - с 2.4%.
С най-голям относителен дял на приходите и разходите в областта са секторите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” (35.4% от приходите и 36.0% от разходите) и „Преработваща промишленост” (33.6% от приходите и 33.1% от разходите).

Община Велико Търново е с най-голям относителен дял на реализираните приходи от дейността (44.7%) и направените разходи за дейността (45.3%) в областта.