РИОСВ - Варна проверява обекти с комплексни разрешителни
РИОСВ - Варна проверява обекти с комплексни разрешителни / netinfo
От началото на годината са проверени осем обекта с издадени комплексни разрешителни в териториалния обхват на РИОСВ-Варна, остават да бъдат проверени още два.

На територията на инспекцията до този момент има десет издадени комплексни разрешителни на големите промишлени емисионни източници и промишлени предприятия, които се контролират от екоинспекцията, съвместно с Басейнова дирекция за Черноморски регион – Варна.

Експертите проверяват изпълнението на условията по отношение на изискванията за опазване на въздуха, повърхностни и подземни води, почви, изискванията за мониторинг на емисиите, нормите и техническите условия при експлоатацията на инсталацията (водоползване, енергопотребление, употреба на суровини и материали, включително опасни вещества), управлението на отпадъци.

При проверките са издадени три наказателни постановления за неизпълнение на условията на комплексните разрешителни.

Предвидените санкции при нарушаване на комплексните разрешителни в Закона за опазване на околната среда са в размер от 10 000 до 100 000лв.