съд Стара Загора
съд Стара Загора / Dariknews.bg, архив
Независимо от това е запазена бързината съдопроизводство
1252 са образуваните за разглеждане дела през изминалата 2020 година в Административен съд-Стара Загора. През периода се наблюдава лек спад на постъпилите касационни дела и трайна тенденция на значително постъпление на първоинстанционните, е записано в отчета на институцията за изминалата година.

Констатира се висока натовареност на съдиите, но независимо от това бързината на съдопроизводството е запазена през отчетения период.

Средната продължителност от образуването на делото до приключването му със съдебен акт, е три месеца като в този срок са свършени 988 дела. С акт за прекратяване на производството са приключили през годината 270 дела.

От съда отчитат, че препятствия за приключване на делата в по-кратък срок произтичат от процесуалните действия на страните и административните органи, спецификата на самите дела, назначаването на съдебна експертиза, отменен акт от по горна инстанция и продължаване на съдопроизводствените действия, спиране на делото по взаимно съгласие на страните или поради наличие на производства в същия или в друг съд.

Независимо от значителния брой образувани миналата година административни дела, в съда е постигната и максимална срочност при постановяване на съдебните актове. Просрочието при постановяване на едва 5,30% от всички 1322 броя съдебни актове е несъществено, като в този процент се включват и актове, чието обявяване беше забавено поради създалата се пандемична обстановка.

В Административен съд Стара Загора са назначени 8 магистрати, от които 1 председател, 1 заместник-председател и 6 съдии.