"Водоснабдяване и канализация" (ВиК)-Стара Загора обяви новата комплексната крайна цена за битови и приравнените към тях абонати, ползващи услугите доставяне, отвеждане, пречистване на питейна вода - 4,12 лева за кубичен метър с ДДС, съобщиха от Дружеството.

Новата цена е одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и ще влезе в сила от 1 юли. На заседание КЕВР е одобрила и новия бизнес план 2022-2026 на ВиК- Стара Загора. В него се предвиждат инвестиции на стойност 40,8 милиона лева, от които 33,3 милиона лева в публични ВиК системи и съоръжения през следващите пет години.

Водата поскъпва: Над 4 лв. за кубик ще плащат потребителите в шест града

Общият размер на инвестициите за предходния регулаторен период 2017-2021, които Дружеството е отчело пред КЕВР, е на стойност 19,7 милиона лева. През следващите четири календарни години Дружеството планира да подмени 190 км. довеждащи водопроводи, разпределителна и канализационна мрежа, като около 49 на сто от общите инвестиции ще бъдат директно вложени в улични водопроводи.

Инвестициите, които Дружеството ще извърши за своя сметка в различните общини, са свързани с изпълнение на Договора с Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване и Канализация ЕООД Стара Загора. 

До края на 2023 година ще се реализира и проект по ОП „Околна среда“ в общините Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево. Усилено се работи по реконструкцията на довеждащи водопроводи, вътрешни водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, което ще подобри услугата за доставяне и отвеждане на вода в отделни райони на областта, ще се намалят общите загуби на вода и ще се осигури надеждно и устойчиво водоснабдяване на потребителите. 
БТА