С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови
С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови / netinfo

Стартира проект "С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови", Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 с Бенефициент - Oбщина Братя Даскалови. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

Проектът ще съчетае комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, включително социални и здравни услуги в общността или в домашна среда. Ще се създаде Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в село Оризово, общ.Братя Даскалови. Ще се назначи и обучи персонал, който ще предоставя услуги за социално включване в общността или в домашна среда в зависимост от конкретните нужди на целевата група. Центърът ще разполага с необходимото оборудване и обзавеждане, също така ще бъде закупено и специализирано транспортно средство.

Заложените в проекта дейности ще допринесат за разширяване на социалните услуги, предоставяни в общността и за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства

Стойността на проекта е 499 950,00 лв. , а срокът за изпълнение - 31.10.2017 г.