Одобриха проект на Община Горна Оряховица за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
Одобриха проект на Община Горна Оряховица за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания / Община Горна Оряховица
Проект за патронажна грижа спечели община Казанлък. Той ще стартира на 1 септември и е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 година, а средствата са 100% безвъзмездна финансова помощ, предоставени по ОПРЧР чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Чрез проекта ще бъдат предоставяни почасови, мобилни, интегрирани здравно-социални услуги на нуждаещи се лица с увреждания и възрастни жители. Интегрираните услуги ще бъдат извършвани в продължение на 1 година, в рамките на до 2 часа на ден. Целта на проекта е да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване, с осигуряването на пакет от дейности /услуги по домовете от квалифицирани специалисти.

В рамките на настоящия проект, на стойност 366 536.48 лева, мобилните интегрирани здравно-социални услуги ще получат 142 души - лица с увреждания и възрастни хора, включително с хронични заболявания и трайни увреждания.

За реализация на проекта ще бъде назначен персонал за организиране и управление на услугата, приложни специалисти за предоставяне на патронажната грижа, помощен персонал, консултанти и обучители. Ще бъдат закупени МПС,материали и консумативи, ще бъде наето оборудване за обезпечаване на самата интегрирана услуга.  Интегриганата здравно-социална услуга ще се предоставя съгласно Методика, разработена от Министерство на здравеопазването.