Повече от половината безработни са жени
Повече от половината безработни са жени / Dariknews.bg, архив

14 297 безработни са регистрирани в Бюрата по труда на област Стара Загора през октомври. Равнището на безработица е 9.68%. Спрямо септември 2013 година равнището на безработица нараства с 0,19 процентни пункта, а регистрираните безработни с 278 души. С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора, а с най-високо - община Николаево.

Броят на регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда" Стара Загора през месец октомври незначително нараства. Регистрирани са 5001 безработни. Равнището на безработица е 6,33%, с 0,05 процентни пункта по-високо от това през септември, но с 4,85 пункта по-ниско от средното за страната. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 4858, равнище на безработица - 6,20 на сто; община Опан - регистрирани безработни 143, равнище на безработица - 22,73%;

В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените - 2942 (58,8 на сто). Увеличението спрямо предходния септември е с 0,2 пункта. Най-висок остава относителният дял на жените без квалификация - 38,1 на сто през октомври, 37,6 на сто предходния септември. Увеличават се безработните в младежка възраст (1122 през октомври, 1054 предходния септември). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години - 654 (13,1 на сто). Сравнението с предходния септември показва увеличение с 0,8 пункта. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 2217, с 2,0 на сто по-малко от регистрираните на възраст 30-50 години през септември. Увеличава се с 0,9 на сто месечният брой на безработните над 50 години - 1662 в отчетния месец, 1647 през септември.

С 10,3 на сто се увеличава броят на новорегистрираните безработни (804 през октомври, 729 предходния септември), като 407 (50,6%) са освободени от частния сектор. В зависимост от икономическите дейности, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги (346), индустрия (198) и търговия (116).