Дом Литературна Стара Загора
Дом Литературна Стара Загора / община Стара Загора
Община Стара Загора обяви конкурс за уредник в музей „Литературна Стара Загора“. Кандидатите трябва да притежават висше образование в едно от професионалните направления-„Филология“, „История и археология“ или „Философия“.

Задълженията на уредника в културната институция са да обработва и дигитализира движимите културни ценности в музейните фондове на музей „Литературна Стара Загора“ и да участва в подготовката на изложби и в провеждането на литературни вечери, чествания, представяния на книги и други културни прояви в музея.

Кандидатите трябва да подадат документи за участие в сградата на Община Стара Загора-  ет.7, ст.707, тел. 042/614-867 в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата.

Одобрените претенденти, представили необходимите документи и отговарящи на условията за заеманата длъжност, ще бъдат информирани писмено за датата, часа и мястото на провеждането на събеседването на тема: „Музей „Литературна Стара Загора“ – постоянна експозиция, периоди, автори, знакови творби; нормативни документи, регламентиращи опазването на културното наследство“.