/ Дарик, архив
Успешен старт на първата есенна кампания за събиране на опасни битови отпадъци отчитат експертите от отдел Екология в Община Стара Загора. Гражданите на Стара Загора проявиха висока активност и отговорно отношение по време на проведената есенна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата.

На 8 и 9 ноември в мобилни събирателни пунктове, разположени в парк „Зелен клин“ и парк „Артилерийски“, бяха предадени повече от 207 кг. опасни битови отпадъци.

Мобилни пунктове ще събират опасни битови отпадъци в Стара Загора

В пунктовете бяха събрани и предадени за обезвреждане остатъци от лакове и бояджийски материали, разтворители, киселини, негодни за употреба препарати за растителна защита и борба с вредители, живачни термометри и живак. Лекарствата с изтекъл срок на годност бяха сред опасните отпадъците, които най-често гражданите предаваха за обезвреждане.

След успешния старт, системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще продължи да функционира и през следващите години. Мобилни събирателни пунктове ще се организират два пъти годишно (пролет и есен) с продължителност най-малко от два дни през всеки период. Датите и мястото за разполагане на мобилните събирателни пунктове се определят в срок до 31 януари на съответната година.

Извън периодите на провеждане на кампаниите с мобилни събирателни пунктове, гражданите могат да предават събраните от тях опасни битови отпадъци в Центъра за рециклиране на обект „Регионален център за управление на отпадъците-Стара Загора“, в землището на с. Ракитница.

На горещия телефон: Сигнали за бездомни кучета, силна музика и премахване на опасни дървета и клони

За приемане на отпадъците не се заплаща такса. Работното време на обект „Регионален център за управление на отпадъците-Стара Загора“ е всеки ден от 8:00 до 19:00 часа.

В Центъра за рециклиране опасните битови отпадъци се съхраняват временно в специализирани контейнери, при условия гарантиращи безопасността за здравето на хората и околната среда, след което се предават на лицензирани фирми за тяхното крайно обезвреждане.