И тази година близо 300 социално слаби с хранителни пакети от „Мини Марица-изток”
И тази година близо 300 социално слаби с хранителни пакети от „Мини Марица-изток” / DarikNews.bg, архив

С молебен за здраве в двора на църквата „Св.Иван Рилски" в Раднево утре започва програмата на „Мини Марица-изток", посветена на Деня на миньора. По традиция дружеството ще осигури пакети с храна за близо 300 социално слаби граждани на община Раднево. Пакетите съдържат основни хранителни продукти от първа необходимост. От 11 часа ще бъдат поднесени цветя пред Архитектурен комплекс „Св. Иван Рилски".

Всички ръководители на участък „Добив" в рудник „Трояново-север" от неговото създаване до днес, авторът на проекта инж. Димо Киров и първият пълнач, ще бъдат част от гостите, които ще посетят претоварен пункт № 205 в рудник „Трояново-север". Нов претоварен пункт, междинно звено от по-глобален проект за преустройство на товаро-потоците за доставка на въглища по посока към ТЕЦ „AES Гълъбово" бе изграден за няколко месеца в рудник „Трояново-север". Построяването му в зоната на гара „Изток" на рудник „Трояново-1" съкращава общата дължина на използваните към момента ж.п линии за доставка на въглища с 5 км. Построени са 4 нови ВГЛТ (въглищни гумено-лентови транспортьори) с цел осигуряване на дългогодишна работа на участък „Добив" в рудник „Трояново-север" без значителни изменения на транспортната схема. Подготовката и изграждането на прилежащите трасета 2003, 2004, 2005, 2006 ВГЛТ и съпътстващите ги инженерни съоръжения беше възложено на външни фирми. Цялата инвестиция възлезе на 10 240 000 лв. Изместването и монтажът на пробовземната система и претоварнато устройство на сегашното положение бе едно от най-мащабните мероприятие от технологична и техническа гледна точка, извършвани в „Мини Марица-изток" през последните години.

В програмата на честването на Деня на миньора е предвидено връчване на сертификатите от ресертификационния одит на TUV Rheinland България. Ресертификационният одит на ТЮФ Рейнланд България ЕООД, извършен от 13 до 22 май тази година потвърди, че интегрираната система за управление на „Мини Марица-изток" ЕАД изпълнява изискванията на стандартите БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007. Сертификатите ще бъдат официално връчени на 16 август 2013 г. от управляващият мениджър на ТЮФ Рейнланд България ЕООД. Функционирането на системата за управление беше проверено извадково чрез одит на място в организацията от подходящо подбран екип за одит на органа за сертификация на системи за управление ТЮФ Рейнланд България ЕООД.В сравнение с предходния одит бяха настъпили съществени изменения в структурата на управление на дружеството, заради което беше направено ново издание на документацията на интегрираната система. Извършването на тези изменения в съществуващата система за управление и в документацията беше проверено по време на ресертификационния одит. Оценени бяха съответствието на процесите с изискванията на стандартите и регламентите в документацията на системата за управление и бяха взети предвид изискванията на съответните нормативни актове, чрез провеждане на разговори, преглед на съответните документи и записи и наблюдение на процеси. В рамките на одита беше установено, че организацията е внедрила и прилага ефикасна система за управление за постигане на нейната политика, а именно осигуряване на устойчиво развитие на „Мини Марица-изток" ЕАД на базата на удовлетворяване на изискванията и очакванията на страните, заинтересовани от дейността на дружеството, постоянно подобряване на условията за здраве и безопасност при работа и непрекъснато намаляване на неблагоприятното въздействие върху околната среда след миннодобивните дейности. Съгласно целите на одита проверяващият екип потвърди, че системата за управление на организацията изпълнява изискванията на стандартите, адекватно се прилага и поддържа. В резултат на това екипът за одит препоръча преиздаване на сертификатите по трите подсистеми от Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа.