Въвеждат ограничителен режим за парното в София
Въвеждат ограничителен режим за парното в София / www.sxc.hu

Със заповед на столичния кмет Бойко Борисов се въвежда ограничителен режим за снабдяването с топлинна енергия на територията на Столична община чрез предоставяне на потребителите на мощност под договореното и топлинна енергия с понижени параметри (температура на топлоносителя), съобщиха от пресцентъра на общината.

Въвеждането на ограничителния режим ще се осъществи по разработените от „Топлофикация София” АД графици, условия и схеми така, че да се осигури равнопоставеност на потребителите, съобразно тяхната категория по осигуреност на електроснабдяването, въз основа на договорите и общите условия.

Продължителността на ограничителния режим ще е до възстановяване на доставките на природен газ и преминаването на производството на топлинна енергия в работа с основно гориво природен газ. Ще се спре подаването на пара към промишлените потребители. Те ще бъдат писмено уведомени.

Ще се ограничи потреблението на топлинна енергия на самостоятелни стопански потребители с 50 % (без здравни заведения, детски градини, детски ясли, училища и обслужващи звена по смисъла на Закона за народната просвета и заведенията за социални услуги по смисъла на Закона за социалното подпомагане).

Заповедта на кмета Бойко Борисов е във връзка с мотивирано и комплексно предложение на „Топлофикация София” АД за въвеждане на ограничителен режим на снабдяване с топлинна енергия, както и изразеното становище от министъра на икономиката и енергетиката, с което съгласува въвеждането на ограничителен режим на снабдяването с топлинна енергия.