/ Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти
На съвременни методи за решаване на проблема с агресията и насилието сред подрастващите се обучават училищни психолози и педагогически съветници в Банкя.

Домакин на Програмата за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище е Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Темата за агресията сред подрастващите като социално значим проблем е особено актуална в българската действителност през последното десетилетие.

Според проведено изследване от учени от Департамент „Психология“, ИИНЧ-БАН сред ученици и учители се установява, че най-често срещаните проблемни поведения, които са и най-значимо свързани с проявите на агресия (най-вече словесна) към съученици и учители в училище са: бягствата от училище, употребата на алкохол, тютюнопушенето, лъжите с цел лична облага и срещите с приятели, които родителите не одобряват.

Освен това, половината от изследваните учители споделят,  че се срещат не само с единични случаи на ученици, трудно податливи  на социален контрол и въздействие, но и с цели паралелки, в които се наблюдават чести конфликти между ученици, между  учители и ученици, прояви на групов тормоз и агресия, както и нарушаване на дисциплината и училищния ред.

По Програмата за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище психолози и педагогически съветници влизат в ролеви игри, които са предназначени за учениците.

Идеята е обучаващите се лично да усетят въздействието на игрите върху емоциите, мислите и поведението им, да ги споделят и обсъдят с останалите участници в обучението.

 
Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти