Топлофикация София
Топлофикация София / БГНЕС
Новата фактура на "Топлофикация София" с опростено представяне на информацията вече e факт, съобщиха от дружеството. На първа страница клиентите ще могат да видят дължимата сума и срока за плащане. Най-важната информация за потребителите е посочена в началото, а на следващите страници са поместени подробни разяснения и полезни факти.

Вече всички потребители ще могат да намерят своята фактура и разяснителната информация към нея на сайта на "Топлофикация София". Промените в оформлението са приложени за различните форми на отчитане и заплащане на използваната топлинна енергия - прогнозно потребление, реален месечен отчет и заплащане на равни месечни вноски, допълват от "Топлофикация София". За клиентите, които са избрали да плащат сметките си на равни месечни вноски, преди няколко месеца дружеството е въвело нова система на фактуриране. С промяната се е уеднаквила формата при битовите и стопанските клиенти, като се фактурира дължимата равна месечна вноска, а не стойността на прогнозно начислените количества топлинна енергия.

В новите фактури все още фигурират и досегашните потребителски реквизити, като абонатен номер и номер на платец, заедно с въведените от новата информационна система - номер на инсталация и договорна сметка. Старите и новите данни ще фигурират едновременно и в следващите няколко месечни сметки, за да имат абонатите достатъчно време да свикнат да боравят с нововъведените.

На първата страница в новите документи са изписани задължението за месеца, как е формирано и общите дължими суми на абоната към датата на издаване на фактурата. В отделна графа се посочва сумата за дяловото потребление. Прихващанията от ретроактивното намаление на цената на топлинната енергия са изписани във втората таблица. Тази информация ще присъства до окончателното приспадане на всички суми към клиентите. За улеснение на клиентите в отделен ред са посочени сумата и срокът за плащане по фактурата. Задълженията на абоната от минали периоди са изписани отделно, като в случаите, когато той има суми за получаване, - те са с отрицателен знак.
В края на фактурата е посочена общата сума, която абонатът има да получава или да дава към датата на издаването й. Цялата информация за потреблението и начините на формиране на сметката се намират на втората и третата страница от сметките. Детайлно описание на сметките с ясни графични обозначения може да се види на сайта на дружеството, се посочва в съобщението.

Заедно с официалното представяне на новите фактури, от столичната топлофикация обръщат специално внимание и на възможността за онлайн получаване на фактура. Наред с удобствата за клиента, от дружеството добавиха, че изборът за получаване на електронна фактура е израз на отговорност към природата и опазването на нейните ресурси.