/ iStock/Getty Images
Публичен портал, който дава възможност на потребителите да получават конкретни данни за състоянието на водосбора на река Искър, ще бъде достъпен до края на годината по проекта за създаване на система за управление на водите в басейна на река Искър в реално време, съобщиха от МОСВ.

Потребители ще бъдат специалисти в системата на МОСВ, НЕК ЕАД, „Напоителни системи“ ЕАД, Националният институт по метеорология и хидрология и Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ (ДПУСЯ), които ще въвеждат информация в системата.

Пилотният проект е в крайния етап от изпълнение, като първоначално мерките за превенция и защита обхващат жителите на 8 общини по поречието на река Искър. Финансиран е по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. на стойност 6,964 млн. лв., от които 15% са национално финансиране.

Част от язовирите във Великотърновско са изцяло сухи

Публичният портал ще дава свободен достъп до текуща информация за водното ниво и обем в язовирите и нивото на реките с изградени станции в поречието. Той ще информира пряко заинтересованите близо 1.3 млн. граждани, които живеят на територията на общините по поречието на реката - Столична, Своге, Костинброд, Елин Пелин, Горна Малина, Сливница, Роман и Ботевград.

Изпълнението предвижда и подготовка на цялостна концепция за оперативно управление на водите в реално време в България. Новата система ще послужи като модел за надграждане и внедряване на Национална система за управление на водите в реално време за останалите 12 поречия в страната.

Предприемат се необходимите действия финансирането на мярката да продължи по Програма „Околна среда 2021-2027 г.“. Тя е част от подготовка на цялостна концепция за оперативно управление на водите в България при нормални условия и при възникване на непредвидими обстоятелства - високи води и маловодие.

Новата система за управление на водите ще прогнозира в краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива вътрешните водни ресурси на страната, ще оценява риска от наводнения и засушаване, като дава възможност за вземане на своевременни решения и реакции, както от администрацията, така и от населението по региони.
Изграждането на пилотната система е мярка от Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите. 

В момента системата за управление на водите в басейна на река Искър е в режим на пилотна експлоатация. Провежда се мониторинг на изпълнението на заложените и очаквани действия, функции, резултати, процеси на обмен на информация и взаимодействие, време на производство и други аспекти, свързани с гарантиране на качеството на цялостното изпълнение.