/ iStock/Getty Images
Поради отпаднала необходимост с решение на Министерския съвет управлението върху имот - публична държавна собственост в Ловеч се отнема от Министерството на земеделието, храните и горите.

Теренът с площ 38 049 кв. м., заедно с построените в него осем сгради, става частна държавна собственост и преминава в управление на Областна администрация-Ловеч.

С друго решение на Министерския съвет се отчуждават имоти - частна собственост, за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София-Драгоман, участък „Гара Волуяк - гара Петърч“.

Той се реализира по проект „Модернизация на железопътната линия София-Драгоман, част от Трансевропейската железопътна мрежа“. Имотите се намират в землището на град Костинброд, община Костинброд, Софийска област. Средствата за обезщетяване на собствениците на засегнатите имоти са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Отчуждават се имоти - частна собственост, за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив, жп участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември”. Имотите се намират в землищата на град Белово и село Момина клисура, община Белово, област Пазарджик.

Средствата за обезщетяване на техните собственици, респективно правоимащи лица, са предвидени за финансиране от Механизма за свързване на Европа, съгласно сключения Договор за безвъзмездна финансова помощ за проекта.

Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.