Старт на програмата „Сигурност“
Старт на програмата „Сигурност“ / Областна администрация Ямбол

5 000 работни места в дейности по опазване на обществения ред на територията на страната за срок от осем месеца осигурява Националната програма „Сигурност“. Официалният старт бе даден днес в Ямбол от областния управител Николай Пенев и заместник-министрите на труда и социалната политика и на вътрешните работи Росица Янкова и Васил Маринов.

От днес се сключват трудовите договори с първите безработни от Област Ямбол, които ще бъдат наети по програмата, като до средата на месец юни ще бъдат назначени всички 180 лица.

Целта на програмата е осигуряване на заетост и трудови доходи на безработни лица, подобряване на сигурността и опазване на обществения ред в общини с висока безработица и високо ниво на битова престъпност, съобщават от министерството на труда и социалната политика.  Национална програмата „Сигурност“ е разработена и се изпълнява съвместно от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на вътрешните работи и е финансово обезпечена със средства от държавния бюджет.

От държавния бюджет се осигуряват средства за трудовите възнаграждения на наетите лица в размер на минималната работна заплата, за допълнителни възнаграждения по минимални размери, за платен годишен отпуск и за дължимите осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя.

Безработните лица се назначават на длъжността „Пазач – сътрудник по опазване на обществения ред“. Лицата изпълняват важни функции по подобряване на сигурността. Те сигнализират органите на МВР при риск от извършване на престъпления и настъпване на бедствия, аварии, катастрофи. В рамките на своите правомощия съдействат за недопускане на кражби, злоупотреби и противозаконни посегателства, като при необходимост уведомяват органите на МВР. Наетите лица също така ще оказват помощ на по-възрастни хора и на хора с увреждания.

Областните администрации в качеството им на работодатели по програмата разкриват работни места за изпълнение на дейностите, сключват индивидуални трудови договори с безработните лица, насочени от съответната Дирекция “Бюро по труда”, създават необходимата организация на работа и осъществяват непрекъснат контрол по изпълнение на програмата. Министерството на вътрешните работи чрез Главна дирекция „Национална полиция“ и областните дирекции на МВР участва в подбора на кандидатите за работа, съвместно с работодателите по програмата определят населените места, в които се осъществява заетостта, провеждат инструктаж на наетите лица относно параметрите на осъществяваната от тях сигнална функция, осъществяват координация по р

еализиране на програмата на местно ниво и контрол на изпълнение на сигналните функции. Изпълнението на Националната програма „Сигурност“ ще допринесе за ограничаване на безработица и осигуряване на работа и доходи от труд на безработни лица, както и за подобряване на сигурността и опазване на обществения ред в страната.